Zoeken

Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen

Lees verder

Bouwen

De voorraad sociale huurwoningen moet groeien

Lees verder

Duurzaamheid

Wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht, waarbij bewoners betrokken worden bij het halen van milieudoelstellingen.

Lees verder

Energielandschap Rijnenburg

In de Utrechtse regio is het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop aangewezen als ‘pauzelandschap’, wat betekent dat hier in ieder geval tot 2030 geen woningen worden gebouwd. Daardoor is er ruimte beschikbaar om aan de grote energie-opgave te werken. Afgelopen periode is een zestal scenario’s ontwikkeld voor het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. De scenario’s zijn tot stand gekomen met inbreng van belanghebbenden via de werkbijeenkomsten, gesprekken met belangengroepen en de inbreng van initiatiefnemers, experts en ontwerpbureau via ontwerpatelier.

Lees verder

Herontwikkeling Abbink Spainkstraat 36

De PvdA stelt voor het hoofdgebouw te handhaven en de omgeving en kwaliteit ervan te verbeteren. Met een programma voor het gebouw waarbij wordt gedacht aan doelgroepen zoals senioren, woonzorgarrangementen en specifiek kleinschalig wonen voor dementerenden en ook starters. Realisatie op zo kort mogelijke termijn. Al dan niet op basis van het uitschrijven van een ontwerpprijsvraag voor invullen van de beschreven ambities

Lees verder

Hondenbelasting IJsselstein

De PvdA is tegen het afschaffen van de hondenbelasting in IJsselstein

Lees verder

Integratie en participatie

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en mee kan doen.

Lees verder

Integriteitskwestie IJsselsteinse raad

Het zal u als burger van IJsselstein niet zijn ontgaan dat er een wisseling van de wacht is geweest in het team van wethouders.

Lees verder

Lokale Politiek

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen de belangen van bewoners.

Lees verder

Onderwijs

tweedeling in het onderwijs is onacceptabel.

Lees verder

PvdA IJsselstein Verkiezingsprogramma GR2018

Op de kop af een jaar na de landelijke verkiezingen vinden op woensdag 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals altijd wil de PvdA zo sterk mogelijk uit de bus komen om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken. De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Het moet uitmaken en te merken zijn of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Lees verder

Uitrol 5G in IJsselstein

Ook IJsselstein is zich aan het voorbereiden op de uitrol van 5G. Donderdag 23 januari 2020 is een 5G-informatieavond gehouden en tijdens de avond lichtten gastsprekers voor- en nadelen van de voorgenomen 5G uitrol toe.

Lees verder

Veiligheid

Elke Utrechter moet zich veilig voelen in onze stad.

Lees verder

Welzijn, Zorg en ondersteuning

“IJsselstein. Voor iedereen” is ons motto en dat betekent dat wij willen dat iedereen mee kan doen en dat wie hulp of zorg nodig heeft, die ook makkelijk kan krijgen. Wij willen niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Lees verder