Lokale Politiek

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen de belangen van bewoners.
 IJsselstein is volop in beweging en er moeten de komende raadsperiode belangrijke keuzes gemaakt worden die richtingbepalend zijn voor de toekomst.

“IJsselstein. Voor iedereen” is ons motto en dat betekent dat wij willen dat iedereen mee kan doen en dat wie hulp of zorg nodig heeft, die ook makkelijk moet kunnen krijgen. Wij willen niet denken in problemen, maar in oplossingen. 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen de belangen van bewoners.

Publieke taken vragen om democratische controle en het afleggen van verantwoording. De PvdA-afdeling IJsselstein vindt dat politieke partijen van elkaar moeten willen leren door ervaringen te delen en wij zijn niet bang verantwoordelijkheid te nemen.

Het debacle van UW Samenwerking dwingt IJsselstein de komende periode tot soberheid om de financiële positie gezond te houden. Net als thuis dient IJsselstein haar huishoudboekje op orde te hebben. Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met een meerjarig sluitende begroting en dat niet op de noodzakelijke reserves ingeteerd wordt.

De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt.
Het moet uitmaken en te merken zijn of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum