Van de fractie

Door Tiemen van der Worp op 19 oktober 2019

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is er namens de Partij van de Arbeid in IJsselstein een kleine fractie actief. Ondanks dat de PvdA IJsselstein maar 1 zetel in de gemeenteraad heeft wordt er meerdere keren per maand vergaderd met een zeer actieve fractie.

De fractie bestaat uit het raadslid en drie commissieleden (niet-raadsleden) en wordt ondersteund door een aantal actieve leden van de partij die functioneren als klankbord en steunfractie. Al met al gaan er de nodige uren inzitten voor het reguliere fractie- en gemeenteraadswerk waarbij ons raadslid dan ook nog met enige regelmaat op het stadhuis moet afstemmen over tal van zaken.

Wat hebben we gedaan? Welke zaken hebben ons zo bezig gehouden?

De Urgentieagenda: Het zal u niet ontgaan zijn maar dat is toch vooral de zogeheten Urgentieagenda. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft als dagelijks bestuur een extern adviesbureau ingehuurd om te gaan inventariseren wat er leeft onder de IJsselsteinse bevolking. Als je cynisch bent zou je het rapport wat uit dit onderzoek volgde een bloemlezing van de diverse verkiezingsprogramma’s van de IJsselsteinse politieke partijen kunnen noemen. Maar laten we het positief benaderen. Het rapport komt met 40 harde aanbevelingen en actiepunten. Actiepunten waarvan een van de wethouders, sprekend namens het hele College, in de pers zegt dat het de hoogste tijd is dat deze allemaal en integraal worden uitgevoerd. En daarbij belooft deze wethouder al in juni dat het College zal komen met concrete voorstellen om dit financieel in te kaderen. Belofte maakt schuld. Maar niet in de politiek …

Tot onze verbazing komt er de laatste raadscyclus een slap tussentijds verslag met een aantal quick wins en een begeleidend briefje waaruit blijkt dat we de gedane beloftes vooral niet te serieus moeten nemen. Men belooft publiekelijk IJsselstein om het allemaal te doen maar nu puntje bij paaltje komt moet het wel passen in financiële en organisatorische kaders. Kortom het kan nog wel jaren duren voordat de belangrijkst punten überhaupt worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Begrijpelijk dat dit nogal wat reacties opriep.

Er staan zeker zaken op de agenda die voortvarend opgepakt moeten worden. En er staan ook zeker doelstellingen in zoals bijvoorbeeld voor sociale woningbouw etc. die door de PvdA IJsselstein omarmd worden. Dus wij blijven maar positief en als we dan daadwerkelijk iets willen realiseren moet een dergelijk stuk meer status krijgen van alleen maar “voor kennisgeving aannemen”. De PvdA IJsselstein blijft echter kritisch en hameren op concrete plannen en wij zullen bij tijd en wijle het College herinneren aan de gedane publieke belofte.

Veiligheid van de inwoners van IJsselstein: Een zaak die al een tijdje speelt en door de PvdA kritisch wordt gevolgd is die van de veiligheid van de inwoners van IJsselstein. En deze zaak vraagt om wat uitleg. IJsselstein heeft zich verbonden aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en heeft daarbij een aantal ambtelijke taken uitbesteed. De VRU organiseert bijvoorbeeld preventief en repressief optreden van de brandweer en de ODRU verleent milieuvergunningen en houdt namens de gemeente IJsselstein ook toezicht.

Bij een van de rapporten van de VRU is geschetst wat de impact van bepaalde rampscenario’s voor IJsselstein zou kunnen zijn. Kijk op  www.risicokaart.nl  voor risicovolle locaties binnen onze gemeentegrenzen. Te denken valt dan aan tankstations etc. Zo’n overzicht is leuk maar dan moet het ook volledig zijn! En dat is het niet. Zo ontbreken bedrijven die risicovolle activiteiten hebben die kunnen resulteren in gas- of stofexplosies. Deze bedrijven moeten een aanvullende risico analyse op stellen en daarbij is het zeer wenselijk om ook afstemmen met hulpdiensten en/of bevoegd gezag.

Deze risico analyse is wettelijk verplicht en heet een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Bedrijven die dit moeten doen zijn echter niet alleen grote chemieconcerns maar denk ook aan timmerfabrieken, autoschadeherstelbedrijven met spuitcabines, bakkerijen. Bedrijven zoals wij die ook in IJsselstein kennen. Maar die, zoals blijkt na vragen van de PvdA IJsselstein over het hoofd zijn gezien door zowel gemeente als de VRU. Terwijl de inwoners van IJsselsteins en de brandweervrijwilligers wel aan de gevaren en gevolgen van explosies worden blootgesteld! Uit een rapport van de ODRU in de laatste vergadercyclus blijkt dat het zorgelijk gesteld is met  het naleefgedrag van milieurichtlijnen door het IJsselsteinse bedrijfsleven met percentages van 44% en 50%.  Minder dan de helft van de gecontroleerde bedrijven heeft dus de zaken op orde. Dat lijkt voor de bestuurders geen probleem want het voornemen is te bezuinigen op toezicht en handhaving. De PvdA IJsselstein heeft hier vragen over gesteld aan het college en zal zorgen dat dit thema op de agenda komt en blijft. Op de PvdA Urgentieagenda staat de veiligheid van onze inwoners en hulpverleners met stip op 1.

Fulcotheater: Tot slot speelt er nog van alles inzake het Fulco. En als geboren en getogen IJsselsteiner gaat mij dat enorm aan het hart. Mijn eerste film zag ik als jongetje in het Fulco, mijn eerste dansles had ik in het Fulco…… En het Fulco als huiskamer van IJsselstein en menig vereniging is iets waar we blij mee moeten zijn. Persoonlijk zie ik niet zo snel een commerciële partij die instapt zonder aanvullende financiële compensatie voor het achterstallig onderhoud te willen (bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke huurvrije periode). Ook betwijfel ik of een commerciële partij de bestaande afspraken zal honoreren met de verenigingen wanneer diezelfde ruimte tegen commerciële tarieven meer op zal brengen.

De ervaring leert dat wat IJsselstein vercommercialiseert of uitbesteed meestal niet leidt tot de beoogde besparingen of goedkopere oplossingen met daarbij het handhaven van een bepaald kwaliteitsniveau.

Wordt vervolgd. ….

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp

“Als geboren en getogen IJsselsteiner ben ik trots op ons stadje. Het is een mooie plaats om te wonen en samen te leven. Het is van belang dat dit zo blijft, voor iedereen!”

Meer over Tiemen van der Worp

Waar ben je naar op zoek?