Herontwikkeling Abbink Spainkstraat 36

De PvdA stelt voor het hoofdgebouw te handhaven en de omgeving en kwaliteit ervan te verbeteren. Met een programma voor het gebouw waarbij wordt gedacht aan doelgroepen zoals senioren, woonzorgarrangementen en specifiek kleinschalig wonen voor dementerenden en ook starters. Realisatie op zo kort mogelijke termijn. Al dan niet op basis van het uitschrijven van een ontwerpprijsvraag voor invullen van de beschreven ambities

PvdA oplegnotitie Abbink Spainkstraat 36 – december 2019

De PvdA is van mening dat de raad alles in het werk moet stellen om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan uitvoering van de lokale woningbouwontwikkeling om de woningnood voor de meest nijpende groepen woningzoekenden aan te pakken. Dat kan wat de PvdA betreft met tijdelijke oplossingen in afwachting van definitieve ontwikkelingsplannen. Dat kan ook door waar mogelijk wettelijke beperkingen uit de weg te ruimen en actief te zoeken naar mogelijke creatieve oplossingen.

Met betrekking tot de Abbink Spainkstraat 36 heeft het college onderzocht of in afwachting van verdere ontwikkeling dit gebouw kan worden ingezet als tijdelijke woonlocatie en is daarbij in overleg met de leegstandbeheerder tot de conclusie gekomen dat dit lastig te realiseren is. Wel is het voornemen van het college de herontwikkeling Abbink Spaink snel ter hand te nemen. Concluderend wordt gesteld dat het gebouw in afwachting van de herontwikkeling het best aan startende ondernemers kan worden verhuurd omdat met hen goede afspraken te maken zijn over de (tijdelijke) termijn van gebruik.

 

In 2012 is door IJsselstein een lange termijnvisie vastgesteld voor de Abbink Spainkstraat 36.  Het gebouw grenst aan de oostzijde aan de historisch belangrijke Paardenlaan. Aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich de relatief nieuwe woningen aan de Heer Arendstraat. Aan de west- en noordzijde wordt het gebouw omgeven door de oorspronkelijke woningen van de wijk Nieuwpoort. De wijk Nieuwpoort is de eerste nieuwbouwwijk van IJsselstein uit de wederopbouw en is qua bouwstijl en verkaveling typerend voor de periode 1940-1960. Door de combinatie van (1) de ligging langs de Paardenlaan en (2) de gebouwkenmerken van de wederopbouwwijk Nieuwpoort is het Abbink Spainkgebouw herkenbaar als gaaf schoolgebouw uit de jaren vijftig en kan het gebouw als beeldbepalend worden aangemerkt.

Destijds heeft de raad lijnen uitgezet voor de ruimtelijke ontwikkeling van IJsselstein voor de periode tot omstreeks 2020 . De wijk Nieuwpoort, samen met onder meer de wijken Oranjekwartier en Europakwartier, wordt aangemerkt als een oudere, naoorlogse woonwijk. Beleidsambitie in die wijken is om een kwaliteitsslag te maken en de differentiatie in woonmilieus te vergroten. Bij het realiseren van deze ambitie kan volgens de structuurvisie worden gedacht aan het aanpakken van bestaande woongebouwen (bijvoorbeeld geschikt maken voor ouderen en verbeteren van de openbare ruimte.

Leidend in de gemeentelijke toekomstvisie op wonen is dat IJsselstein haar kwaliteiten wil behouden en versterken. Dit hield volgens de Woonvisie in, dat IJsselstein haar ontwikkeling in de bestaande kern aanwendt om meer kwaliteit te genereren: kwaliteit in woonmilieus en bijbehorende differentiatie voor doelgroepen in openbare ruimte en in behoud van voorzieningen. De Woonvisie spreekt onder meer de ambitie uit kansen voor de groeiende groep senioren te willen bieden en de aanbieding van woonzorgarrangementen: toevoegen van een nader te bepalen aantal kleinschalige beschermde woonvormen.

Een gebouw met de (beeld)kwaliteit van Mr. Abbink Spainkstraat 36, nodigt uit tot handhaven en verbeteren. Als programma daarbij kan worden gedacht aan specifieke doelgroepen zoals senioren en woonzorgarrangementen, Doch ook vanuit de functie wonen zijn andere invullingen mogelijk. Naast wonen voor senioren/ouderen kan ook worden gedacht aan wonen voor gehandicapten en jongeren. Een keuze op hoofdlijn daarover kan mede worden gebaseerd op de locatie van het gebouw in het stedelijk gebied. Het pand is gelegen op zeer korte afstand van het verzorgingshuis Ewoud en op korte afstand van de voorzieningen in en bij de binnenstad als winkels, horeca en openbaar vervoer. De locatie biedt daarmee kansen voor huisvesting voor ouderen, mogelijk in combinatie met huisvesting voor jongeren. Zonder daarmee de wenselijkheid van huisvesting voor gehandicapten ter discussie te stellen, biedt de locatie dergelijke specifieke aanknopingspunten of kansen in mindere mate voor deze doelgroep. Vooral met het oog op de ligging van het gebouw kan worden gedacht aan specifieke doelgroepen zoals senioren en woonzorgarrangementen en mogelijk starters.

IJsselstein wil een dementievriendelijke stad zijn. Van hieruit kan worden gekeken naar kleinschalig wonen voor dementerenden. Bij kleinschalig wonen, kan worden gedacht aan een woonvoorziening die kleinschalig is van opzet, bij voorkeur in woongroepen van zes tot acht bewoners. Voorzieningen zijn gericht op een beschutte woonplek, met een ruime mate van privacy voor elk individu. Elke bewoner heeft de beschikking over een eigen zit-/slaapkamer en een badkamer. Een gezamenlijke woonkamer zal een herkenbare plek zijn voor bewoners, waar men in het ritme van alledag, met professionele ondersteuning en begeleiding, met elkaar een ‘huishouden runt’

Aan de hand van het voorgaande luidt onze visie op het pand Mr. Abbink Spainkstraat 36:

  1. Handhaven van het hoofdgebouw en omgeving en verbetering van de kwaliteit ervan;
  2. Streven naar een programma voor het gebouw waarbij wordt gedacht aan doelgroepen zoals senioren en woonzorgarrangementen en specifiek kleinschalig wonen voor dementerenden en mogelijk starters;
  3. Realiseren op zo kort mogelijke termijn; al dan niet op basis van
  4. Het uitschrijven van een ontwerpprijsvraag voor invullen van de beschreven ambities

Met instemming van de raad kan eventueel benodigde actualisatie van het bestemmingsplan binnenstad en omgeving voortvarend worden opgepakt. De bovenstaande visie op de Abbink Spainkstraat 36 wordt in het geactualiseerde bestemmingsplan opgenomen.

Zoals blijkt uit deze oplegnotitie beschikte IJsselstein al in 2012 over goede plannen voor de invulling van Abbink Spainkstraat Het heeft tot nog toe ontbroken aan uitvoering. Wat de PvdA betreft komt hier snel verandering in.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum

Waar ben je naar op zoek?