Welzijn, Zorg en ondersteuning

“IJsselstein. Voor iedereen” is ons motto en dat betekent dat wij willen dat iedereen mee kan doen en dat wie hulp of zorg nodig heeft, die ook makkelijk kan krijgen. Wij willen niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Wij geloven dat solidariteit de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken.

Zorg móét dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn voor hen die dit nodig hebben. In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit. Hierbij staat doelmatige besteding van de hiervoor beschikbare middelen voorop.

  •  Aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt.
  • Bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden.
  • Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten. Praktische en emotionele hulp, zoals training in de omgang met dementie of het in contact brengen met lotgenoten.
  • Waar mogelijk voert de bewoner zelf de regie over zijn/haar hulpverleningsplan.
  • We stellen eisen aan transparantie van contracterende zorginstellingen. Op het gebied van kosten en kwaliteit van geleverde zorg, maar ook op het gebied van rechtmatigheid en samenwerking, de tevredenheid van cliënten en medewerkers, en het hanteren van de Wet normering topinkomens.