Integratie en participatie

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en mee kan doen.

Werkzoekenden worden geconfronteerd met vaak ontmoedigende regels over sollicitatieplicht, vereiste scholing, beperkingen bij het starten van een onderneming en verplicht vrijwilligerswerk. Om mensen ruimte te geven echt mee te doen, moeten we af van die dwingende regels. Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie.

  • Voldoende beschutte banen, zodat mensen die dat nodig hebben ook tegen een eerlijke beloning aan de slag kunnen.
  • Discriminatie en/of belediging waar ook in onze gemeente en in welke vorm dan ook is volstrekt niet toelaatbaar.
  • Wij zetten daarom in op voorlichtingsprogramma’s die op scholen en op sport- en culturele verenigingen verstrekt worden.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages wordt tegengegaan. IJsselstein voert daarvoor anoniem solliciteren in als de nieuwe standaard.
  • Jongeren en uitzendkrachten verdienen een eerlijk loon, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft door de cao-loonschalen van de inlener toe te passen.
  • In IJsselstein kunnen mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een actief leven leiden.
  • We bevorderen dat gemeente en instanties rekening houden met onvermogen (niet alleen onwil) van laaggeletterde bewoners of mensen met beperkte digitale vaardigheden en zo nodig ondersteuning bieden.
  • Formulieren en communicatie met bewoners worden getoetst op eenvoud en bruikbaarheid.