Energielandschap Rijnenburg

In de Utrechtse regio is het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop aangewezen als ‘pauzelandschap’, wat betekent dat hier in ieder geval tot 2030 geen woningen worden gebouwd. Daardoor is er ruimte beschikbaar om aan de grote energie-opgave te werken. Afgelopen periode is een zestal scenario’s ontwikkeld voor het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. De scenario’s zijn tot stand gekomen met inbreng van belanghebbenden via de werkbijeenkomsten, gesprekken met belangengroepen en de inbreng van initiatiefnemers, experts en ontwerpbureau via ontwerpatelier.

Voor de PvdA IJsselstein geldt dat er grote behoefte is aan meer betaalbare woningen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de klimaatdoelstellingen niet gehaald kunnen worden zonder windenergie. En, de PvdA wil de energietransitie niet in de weg zitten.

Wij gaan dus voor een ‘én én’ scenario, waarbij we voor de energietransitie en dus voor windmolens in Rijnenburg zijn, maar niet zonder dat daar een substantiële hoeveelheid betaalbare woningen wordt gebouwd. De invalshoek is daarbij: “Als je in dit gebied niet kiest voor een integrale benadering, maak je een historische vergissing”.

Met de betrokken fracties hebben we regionaal de volgende lijn afgesproken:
1. Zonder woningbouw geven de betrokken PvdA-fracties geen steun aan welk scenario dan ook;
2. De plannen voor een integraal woningontwikkelingsplan moeten tegelijk komen met de plannen voor windmolens.

Van de gepresenteerde 6 scenarios spreekt scenario de Kreek ons het meest aan, weliswaar aangevuld met woningontwikkeling voor een integrale aanpak van dit gebied.

Scenario de Kreek: De kreek voegt een sterk ruimtelijk en recreatief attractief element toe. De oevers van de kreek worden groen ingericht en er worden wandel- en fietsroutes langs de kreek gerealiseerd. De kreek biedt de mogelijkheid tot de inpassing van een roeiwater. Dit verbreedt de recreatieve mogelijkheden voor het aanliggend stedelijk gebied. De aanleg van de kreek zorgt, samen met de vernatting van de gebieden waar de zonnevelden worden gerealiseerd, voor een aanzienlijke toename van de bergingscapaciteit.

Voor meer informatie over de verschillende scenarios, klik hier.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum

Waar ben je naar op zoek?