Open brief aan college van B&W om financiële problemen Corona-crisis t voorkomen

Door Paul Nieveen van Dijkum op 2 april 2020

College van B&W IJsselstein
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein

IJsselstein, 1 april 2020

Betreft: Ideeën om financiële problemen voor inwoners van IJsselstein als gevolg van de Corona-crisis te voorkomen

Geacht College,

Graag maakt de fractie van de PvdA gebruik van de mogelijkheid om suggesties mee te geven voor het voorkomen van financiële problemen van inwoners van IJsselstein als gevolg van de Corona-crisis.

Naast de medische en emotionele impact die de huidige Corona-crisis heeft op alle mensen, maar dus ook die op de inwoners van onze gemeente IJsselstein, heeft deze crisis ook grote economische gevolgen met allerlei mogelijke kleine en grotere financiële gevolgen. Het betreft hier ondernemers die vaak zonder werk komen te zitten, maar ook uitzendkrachten waarvoor geen werk meer is en werknemers die ontslagen worden omdat het bedrijf waarvoor ze werken geen werk meer kan aanbieden of failliet gaat

Denk  daarnaast ook aan de bijstandsgerechtigden of andere lage inkomensgroepen in onze gemeente die -net als andere mensen – ook de neiging zullen hebben producten op voorraad te willen hebben en niet meer terecht kunnen bij de voedselbank. Mensen zijn nu in de eerste plaats druk met overleven en bekend is dat mensen die in een overlevingsmodus zitten, soms wat minder rationele beslissingen nemen vanwege de stress, met negatieve financiële gevolgen.

De gemeente zelf zit ook in een overlevingsmodus. Ambtenaren moeten zoveel mogelijk vanuit huis werken, waar zij geen opvang meer hebben voor hun kinderen en minder productief kunnen werken. Daarnaast is ambtelijke inzet nodig voor crisismanagement en de inzet van ambtenaren moet uit de lengte of uit de breedte komen. Minder en alleen online contacten met collega’s en klanten van Werk & Inkomen kan leiden tot minder goede inschattingen van aanvragen met financiële consequenties. Denk aan het contact met anderstaligen waarbij persoonlijk contact veel makkelijker een goed beeld geeft van de situatie door aanwezigheid van een tolk. Wij weten dat u als college allerlei zaken regelt om mogelijke ernstige financiële gevolgen voor onze inwoners het hoofd te bieden, zoals informatie op de gemeentelijke website, versnelde aanvragen van uitkeringen voor ZZP’ers en anderen die hun baan verliezen.

Aanvullend daarop de volgende suggesties:

1. Een toets op werkbereidheid en inspanningen lijkt nu niet meer op zijn plaats. Geef de klant als nodig het voordeel van de twijfel. Zet de controle op werkaanvaarding stop tot een maand na deze crisis en deel dus ook geen boetes uit;

2. Klanten van Werk & Inkomen krijgen maar deels hun Eigen Risico vergoed. Geef bijstandsgerechtigden de garantie dat bij een Corona opname het hele Eigen Risico vergoed gaat worden. Het virus geeft al genoeg extra druk op uitkeringsgerechtigden die sowieso al vaker in een sociaal isolement leven, minder te besteden hebben om zich tegen het virus te beschermen en een lagere gemiddelde gezondheid en meer stress hebben;

3. De PvdA roept de gemeente op coulant om te gaan met schuldhulp en incasso en – in elk geval tijdelijk – te stoppen met verrekenen of andere invorderingsmaatregelen op de uitkering of het inkomen;

4. Ga in overleg met woningcorporaties en andere partijen en kom overeen dat er in deze periode geen uithuiszettingen, energie-, water- en internet en/of telefoonafsluitingen en/of stopzetting van de basisverzekering zal plaatsvinden. Iedereen moet zeker kunnen zijn van basisbehoeften en in verbinding kunnen staan met anderen;

5. Ondersteun de voedselbank als die het moeilijk heeft met de verstrekking van de wekelijkse pakketten. Blijf dit ook ná 6 april doen, zolang de crisis niet over is. In elk geval tot 1 juni;

6. KPN stelt 1000 4G Routers beschikbaar aan gezinnen die vanwege geldgebrek geen Wifi hebben. Zorg als gemeente dat je hierop in evenredig deel aanspraak kan maken voor onze eigen inwoners en betrek St. Leergeld hier indien nodig bij;

7. Het Ministerie heeft aan het onderwijs een bedrag van 2,5 miljoen ter beschikking gesteld voor het aanschaffen van laptops voor gezinnen met kinderen die dit zelf niet kunnen betalen en die dit nodig hebben voor les op afstand. Verzoek St. Leergeld contact op te nemen met scholen hierover om samen te werken voor het krijgen van deze gelden en het verdelen van de laptops. Kinderen van ouders met lage inkomens mogen geen onnodige (extra) leerachterstand oplopen;

8. Attendeer inwoners met lage inkomens op mogelijkheden voor online zelfhulp om rond te kunnen komen, maar ook op mogelijkheden voor hulp als het financieel niet meer gaat. Attendeer onze inwoners op de bestaande mogelijkheden voor een luisterend oor, tips om structuur te houden en met elkaar in verbinding te staan;

9. Streef ernaar om binnen de organisatie zoveel mogelijk de inzichten van het boek “Stress-sensitief werken in het Sociaal Domein’ toe te passen;

10. Stuur alle bijstandsgerechtigden een empathische brief waarin u ook aangeeft wat u nog wél en niet van hen verwacht in het kader van de continuering van de uitkering. Geef ook aan op welke wijze zij een beroep op hulp kunnen doen als er zich (on)verwacht financiële problemen voordoen. Wijs daarbij ook op de landelijke en lokale initiatieven om telefonisch of praktisch hulp te krijgen;

11. Blijf voortdurend nadenken over nieuwe creatieve en eenvoudige oplossingen. Trek daarin samen op met andere gemeenten. U hoeft als college niet het wiel opnieuw uit te vinden. Slagvaardigheid is in deze crisistijd van belang.

Wij realiseren ons dat er op dit moment veel gevraagd wordt van de gemeente en dat bovenstaande suggesties niet allemaal in één keer te realiseren zijn.

We moeten echter ook vooruitdenken. De ideeën hebben een preventief karakter en deze tijd vraagt meer dan ooit om het stellen van prioriteiten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het college onze suggesties serieus zal overwegen en uitvoeren waar dat mogelijk is.

Doe op ons raadsleden een beroep als wij ergens mee kunnen helpen. Samen staan we sterk.

Met deze brief hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van financiële problemen bij onze inwoners als gevolg van de Corona-crisis.

Graag worden wij via Raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de activiteiten die dit college nog verder onderneemt om de financiële onzekerheid onder onze inwoners als gevolg van de crisis te voorkomen.

Wij wensen u als college veel wijsheid, sterkte en succes bij deze grote uitdaging!

Met vriendelijke groet,

Paul Nieveen van Dijkum
Raadslid en fractievoorzitter PvdA IJsselstein

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum