Is bij uitgifte van grond door de gemeente gelijke kansen bieden verplicht?

Door Paul Nieveen van Dijkum op 25 januari 2022

Naar aanleiding van de planontwikkeling voor woningbouw op de locatie Lagebiezen door de gemeente in samenwerking met woningbouwcorporatie Provides werd door omwonenden/belanghebbenden gewezen op het Hoge Raad DIDAM-arrest. Dit is een recent arrest en betreft de vraag of de gemeente in een 1 op 1 relatie grond mag uitgeven zonder andere partijen de kans te bieden mee te dingen. De Hoge Raad tikte onlangs de gemeente Montferland op de vingers over onderhandse verkoop van grond. Volgens het arrest van 26 november 2021 moet de overheid zich in principe houden aan het beginsel van gelijke kansen en ook andere partijen in gelegenheid stellen om hun interesse te tonen.

Delen

Het is volgens de Hoge Raad dus niet toegestaan voor overheidsinstellingen, zoals een gemeente, om zomaar een contract met 1 partij te sluiten, zonder dat andere partijen hun interesse kunnen tonen. Dat is niet alleen het geval als die partijen zich al gemeld hebben, maar ook als redelijkerwijs te verwachten is dat er meer gegadigden zijn. De selectie moet vervolgens objectief, toetsbaar en redelijk zijn.

Uitzondering

Deze aanbiedingsplicht geldt niet wanneer bij voorbaat duidelijk is dat er echt maar 1 serieuze partij in aanmerking komt voor de aankoop. Dan hoeft de overheid geen selectieprocedure te volgen. Wel moet de overheid ruim van te voren bekendmaken dat er een voornemen tot verkoop is. Dat is belangrijk vanwege openbaarheid en transparantie. Daarbij moet de overheid motiveren waarom er maar 1 serieuze gegadigde zou zijn die voor de koop in aanmerking komt.

Sociale woningbouw

Deze uitzondering maakt het dus niet helemaal onmogelijk dat een gemeente, bij uitgifte van grond bestemd voor de bouw van sociale huurwoningen, 1-op-1 met een corporatie zaken doet. In een factsheet van het ministerie van BZK staat bovendien dat een overheidslichaam van een koper kan verlangen zich te conformeren aan bijzondere eisen. Zoals bijvoorbeeld percentages sociale huur, sociale koop of middenhuur.

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum