Raadsvergadering 1 oktober 2020

3 oktober 2020

In de raadsvergadering van 1 oktober zijn een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen, als raadslid  voor de LDIJ de heer R.W. Rademaker (vervanger van de geer M. Willems), als commissielid niet zijnde raadslid voor GroenLinks mevrouw S. de Bruijne, voor de LDIJ mevrouw H. Boterman (voorheen SP) en voor het CDA mevrouw E. van den Brink (dochter van oud-burgemeester Patrick van den Brink). En tenslotte is mevrouw E. Schell (Eveline) met unanimiteit (20 leden aanwezig van de 23) toegelaten als wethouder (vervanging van de heer B. Roks) waarmee het college weer compleet is. Twee beleidsonderwerpen op de agenda: mobiliteitsplan 2020-2030 en Speelruimtebeleidsplan 2020-2030.

Mobiliteitsplan 2020-2030

Dit plan geeft de hoofdlijnen van het beleid. Eenmaal vastgesteld geeft het mobiliteitsplan met daarin de visie, kaders voor het uitvoeringsprogramma en biedt de wethouders houvast bij gesprekken met provincie, buur- en regiogemeentes en ontwikkelaars.

Voor het mobiliteitsplan en de kernopgaven die er in genoemd worden geldt dat niemand erop tegen kan zijn. In de uitvoering zullen we als PvdA de andere fracties nog wel stevig tegenkomen. Er is een omslag nodig in gedrag en vooral in automobiliteit. De vergroening van de infrastructuur waarvan de mobiliteitsagenda spreekt komt er niet vanzelf, die is afhankelijk van de keuzes die we durven maken.

Waar bijvoorbeeld de VVD inzet op extra parkeerplaatsen voor inwoners met een groter en duurder huis, denken we bij de PvdA  aan sterker inzetten op een beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen. Door het gebrek aan zelfstandige woningen voor starters wonen oudere kinderen langer thuis en komt het vaker voor dat werkend ouders ieder een auto hebben en de nog inwonende werkende kinderen ieder ook. Opgeteld hebben we het in een dergelijk geval over 4 autos bij een parkeernorm van 1,2. Natuurlijk is dit een probleem, maar meer parkeerplaatsen niet de oplossing. In de ogen van de PvdA hoeven we niet alle problemen door de bril van de automobilist te bekijken en gaan we op zoek naar schone, moderne middelen van vervoer.

GroenLinks had een motie opgesteld om ontwikkelingsplannen afhankelijk te maken van metingen van de luchtkwaliteit. Deze motie wilde de PvdA niet steunen omdat dit belemmerend zou uitpakken voor de woningbouwopgaven die toch al moeilijk van de grond komen. Voor verbeteren van de luchtkwaliteit zijn maatregelen te bedenken, bijvoorbeeld invoeren van milieuzones waar vervuilend verkeer niet meer wordt toegelaten.

Kernopgave 1 Bereikbaar blijven IJsselstein wil bereikbaar blijven. Daarvoor is het nodig om een omslag in het mobiliteitsgedrag tot stand brengen. Dat betekent nog meer gebruik maken van de fiets voor korte ritten. Voor de wat grotere afstanden moet het openbaar vervoer inclusief goed voor- en natransport een aantrekkelijker alternatief worden.

Kernopgave 2 Verkeersveiligheid IJsselstein wil het aantal verkeersslachtoffers structureel terugdringen. Alle wegen, straten, kruisingen en schoolomgevingen horen een inrichting te hebben die past bij de toegestane snelheid. Aanvullend zal er altijd aandacht zijn voor een veilig weggedrag, bewustwording en handhaving.

Kernopgave 3 Zorg voor leefbaarheid IJsselstein wil de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de binnenstad in stand houden en versterken, zodat IJsselstein een fijne en gezonde woonstad is met een vitale aantrekkelijke binnenstad.

Kernopgave 4 Mobiliteit voor iedereen (inclusieve mobiliteit) IJsselsein wil het mogelijk maken, dat de inwoners zelfstandig kunnen reizen van deur tot deur met een vorm van collectief vervoer zodat zij kunnen blijven deelnemen aan de economische, maatschappelijke en sociale activiteiten. Dit is van belang voor inwoners die niet meer zelfstandig gebruik kunnen maken van een auto, fiets of het reguliere openbaar vervoer.

Kernopgave 5 Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen (duurzaamheid) IJsselstein wil een aantrekkelijke gemeente blijven voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor is het nodig om de auto-afhankelijkheid te verminderen en het aandeel van duurzame vormen van mobiliteit te vergroten. De infrastructuur dient te vergroenen, waarbij meer oog is voor klimaat en ecologie.

Dat inclusieve mobiliteit soms ingewikkelder is dan het lijkt mag blijken uit de problemen die er zijn met de nieuwe trams, die voor mensen met een beperking niet zonder hulp te gebruiken zijn. Er zijn kennelijk bij ontwerp en aanbesteding belangrijke details over het hoofd gezien. Als PvdA zullen we ons sterk blijven maken om hier alsnog een oplossing voor  te vinden. En naast de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vinden we ook de mogelijkheid om je fiets mee te kunnen nemen in de tram belangrijk.  Vooralsnog is dat niet mogelijk, er is helaas in de plannen voor vernieuwing geen rekening mee gehouden. Eens te meer een voorbeeld van het oude denken dat nog volop aanwezig is in bestuurlijk Nederland.

Speelruimtebeleidsplan 2020-2030

Het raadsvoorstel heeft lang op zich laten wachten maar de kwaliteit wordt door alle fractie geprezen. Waar het aan lijkt te schorten is de participatie De gemeente is er erg tevreden over maar diverse bewoners hebben er over geklaagd niet bevraagd te zijn of niet het beperkt aantal bijeenkomsten gepland op een ongelukkige tijd (19:00 wanneer de peuters en kleuters naar bed worden gebracht) te hebben kunnen bijwonen.

De PvdA had een amendement op het raadsvoorstel voorbereid om tegemoet te komen aan de inwoners, ouders van peuters en kleuters om te kiezen voor een combinatie van scenario 3 ‘een netwerk van kleine speelplekken’ en scenario 4 ‘goede buurtspeelplekken’. Uiteindelijk was het niet nodig het amendement in te dienen door toezegging van de wethouder Peter Bekker dat de inwoners per wijk nog mogen meedenken en meebeslissen bij de uitvoering van het Speelruimtebeleidsplan voor de beste oplossing voor de eigen wijk.

Omdat hun straat in het onderzoek en de plannen van de gemeente niet voorkomt, hebben bewoners van Dissel en Haanderik het initiatief genomen om voor hun eigen buurt een plan te ontwikkelen voor een passende speelvoorziening. Hiervoor hebben de inwoners zelf een bureau ingeschakeld, Boerplay. De PvdA heeft dit plan doorgezet naar de griffie om te distribueren en er bij de wethouder op aangedrongen dit plan te betrekken bij de uitvoeringsplannen in de betreffende buurt.