Derde editie speelgoedactie is weer een daverend succes!

Zaterdag 2 december 2023 organiseerden de PvdA en GroenLinks in IJsselstein voor het derde jaar op rij weer een inzamelingsactie van speelgoed voor de voedsel- en speelgoedbank.

Om 10.30 uur werd de inmiddels bekende rode tent bij het gemeentehuis opgezet en stonden de vrijwilligers klaar om de kratten van de voedselbank te vullen. Dat ging in een rap en hartverwarmend tempo.

Toen rond 15.00 uur werd opgeruimd was de chauffeur voor de tweede keer met een goed gevulde bestelbus op weg naar de voedselbank.

Marlieke van Schalkwijk gezamenlijke kandidaat GroenLinks PvdA Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. GroenLinks en de Partij van de Arbeid komen met een gecombineerde kieslijst waarop Marlieke van Schalkwijk uit IJsselstein de enige kandidaat is uit de Provincie Utrecht op de regionale lijstduwers na.

 In de IJsselsteinse politiek is Marlieke geen onbekende want zij draait alweer een aantal jaartjes mee in de lokale politiek, eerst als commissie lid en sinds de laatste verkiezingen als fractieleider en raadslid voor de PvdA.

Marlieke is de enige GroenLinks PvdA vertegenwoordiger van de provincie Utrecht die na een intensieve selectie is overgebleven en een plekje op de definitieve kandidaten lijst heeft gekregen, nummer 46.

Dat is al iets om trots op te zijn.

Maar voor de provincie Utrecht is het belangrijk dat de Utrechtse stem gehoord wordt in Den Haag.

Marlieke zegt daarover Utrecht is een geweldige provincie. Wij durven hier te kiezen voor mensen en vooruitgang.

Dat Utrechtse lef en progressieve geluid moeten we ook in Den Haag laten horen.

We moeten het anders gaan doen in Den Haag – mens en natuur vooropstellen.

Het Utrechtse voorbeeld is daarbij hard nodig  en daarom ga ik uitgebreid campagne voeren in de provincie. Het is echt nodig dat Utrecht vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer.”

Marlieke is super gemotiveerd en deze motivatie is na een maand vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Lesbos waar zij hielp bij de opvang van vluchtelingen alleen maar toegenomen.  “Ik weet dat het in Nederland socialer kan. Ik geloof dat er geen enkel kind meer in armoede hoeft op te groeien in ons land. Trots ben ik op het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren krijg en heb gekregen van mensen die moegestreden waren of geen vertrouwen meer hadden in de politiek. Problemen oplossen en daarmee perspectief bieden is het mooiste van het politieke werk. Dat is hetgeen waarvoor ik mijn bed uit kom.” 

Daarbij wil ze om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor Utrechtse problemen op het gebied van wonen, energie en mobiliteit. “Deze drie zaken moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor elke inwoner, jong en oud,  van de provincie Utrecht” vertelt Marlieke tot slot.

2/9/2023 PvdA en GroenLinks samen in de boot

Op zaterdag 2 september 2023 organiseerde de PvdA IJsselstein een regionale bijeenkomst waarbij actieve leden en bestuursleden van de diverse regionale afdelingen van zowel de Partij van de Arbeid als  GroenLinks aanwezig waren.

Na het verzamelen op de Overtoom en een korte kennismaking met koffie of thee liepen de aanwezigen naar het opstappunt voor een rondvaart door de gracht van IJsselstein.

Na de rondvaart was er gelegenheid om verder te praten onder het genot van koffie, thee en appeltaart met slagroom. Er zijn daarbij drie groepen geformeerd die zich bogen over de onderstaande vragen.

 1. Hoe kunnen we meer jongeren betrekken bij de lokale en regionale politiek?
 2. Hoe kunnen de diverse afdelingen elkaar tijdens de komende verkiezingsperiode helpen en versterken om zo krachtig campagne te voeren?
 3. Hoe kunnen we bestuurlijk de krachten bundelen?

De terugkoppeling was als volgt:

 • Het gaat niet zozeer om jongeren maar om mensen die energie hebben en mee willen werken.
 • Maar als mensen interesse hebben dan moeten ze wel in een laagdrempelige en veilige omgeving terecht komen. Hierbij is het belangrijk dat nieuwe leden indien gewenst begeleid worden en dat er voorzien wordt in laagdrempelige opleidingen. Dit zou naast e-learning ook regionaal georganiseerd kunnen worden.
 • Samenwerken is het devies.
 • Belangrijk is om het motto “ niet alleen in de Raad maar ook op Straat” in te vullen.

29/9/2023 Eerste gezamenlijke ledenvergadering GroenLinks PvdA

Vrijdagavond 29 september was de eerste gezamenlijke ledenvergadering van GroenLinks en PvdA IJsselstein.

Na ontvangst met koffie / thee en IJsselsteinse Molenkoek bij Zomo was het tijd om kennis te maken met elkaar en met onze IJsselsteinse kandidaat voor de 2e Kamer verkiezingen Marlieke van Schalkwijk.

Na een persoonlijke introductie beantwoordde Marlieke alle vragen die leefden onder de aanwezigen. Over hoe het selectieproces ging, wat haar persoonlijke speerpunten zijn maar ook over het dilemma dat onze Utrechtse kiezers kunnen hebben: stemmen we op Frans als toekomstig minister president of op Marlieke uit IJsselstein – Utrecht….

Een van de leden verwoordde het mooi: een stem op Frans is geen stem op Marlieke en Utrecht terwijl een stem op Marlieke ook een stem op Frans is!

Want als Marlieke, die als enige kandidaat de provincie Utrecht vertegenwoordigt direct gekozen wordt zijn er ca 20.000 stemmen nodig.  Over het dilemma zij een lid in de pauze iets heel praktisch: ik stem gewoon op Marlieke en mijn partner op Frans.  Dus dat zijn alvast 2 stemmen voor GroenLinks PvdA!

Na de pauze gingen de campagneleiders in op de plannen voor de komende periode.

 

 

 

19/8/2023 RoodGroen: Samen de wijk in!

Het feit dat we nog geen verkiezingsprogramma hadden was zaterdag 19 augustus geen belemmering om op initiatief van GroenLinks  de wijk in te gaan.

Na een gezamenlijke kop koffie werden er gemengde teams “Rood-Groen” gemaakt en zijn we wijk bij De Dissel / Haanderik ingegaan. Gewoon aanbellen en vragen wat er leeft in de wijk.

Mooie reacties en een aantal zeer concrete verbetertips voor bijvoorbeeld groenbeheer.

En door samen te lopen hebben we elkaar ook weer wat beter leren kennen.  Wordt zeker vervolgd, want het smaakt naar meer !

22/9/2023 Marlieke van Schalkwijk kandidaat voor de 2e Kamer

De enige Utrechtse kandidaat voor de 2e Kamer verkiezingen 2023!

Een aantal jaren geleden meldde Marlieke van Schalkwijk zich aan bij de PvdA, afdeling IJsselstein. In een aantal gesprekken lichtte zij haar drijfveren en ambitie toe.  Niet veel later was deze jonge politicologe een actief bestuurslid.

Na een inwerkperiode heeft zij het bestuur verruild voor de gemeenteraad waar zij, samen met de steunfractie, als commissielid het raadslid Paul Nieveen van Dijkum ondersteunde.

Bij de laatste verkiezingen had Paul al aangegeven dat hij het wel zag zitten als Marlieke de nummer 1 positie op de lokale kandidatenlijst over zou nemen en toen Marlieke haar eigen ambities helder had was het besluit snel genomen.

En nu is het

al weer tijd voor een volgende stap. Gescout en benaderd door de landelijke selectiecommissie is het na een intensief proces duidelijk. Marlieke is namens beide partijen voorgedragen voor een positie op de concept kieslijst.

Fantastisch dat er een actief en bevlogen lid uit IJsselstein is geselecteerd. En daarbij ook als enige de provincie Utrecht vertegenwoordigt.

Raadcyclus Juni 2023 Raadsvoorstel Kromme IJsselgebied

Aan de orde is het raadsvoorstel Gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied.

De woningnood is hoog en de wachtlijsten zijn lang voor IJsselsteinse woningzoekenden. Het Kromme IJsselgebied is een mooi en cultuur-historisch waardevol gebied, grenzend aan IJsselstein en zeg nou zelf “wie zou daar niet willen wonen en zich verbonden voelen met die historie?”

Het raadsvoorstel geeft het al aan: er worden allerlei onderzoeken gedaan en mogelijkheden verkend om te kunnen beoordelen of en in welke mate verantwoorde inpassing van woningbouw in het Kromme IJsselgebied mogelijk is in de toekomst. Voor de PvdA geldt dat we niet tegen woningbouw in dit mooie gebied zijn, op voorwaarde dat het woningbouwprogramma zorgvuldig wordt uitgevoerd en ingepast in het landschap, waarbij voor ons voorop staat dat maximaal wordt ingezet op bouwen voor sociale huur en betaalbare middenhuur en koop voor de lange termijn. De PvdA heeft geen behoefte aan een villapark voor de meer vermogenden.

De bestaande kaders ziet de PvdA als een set minimumvereisten en we worden graag positief verrast door ontwikkelende partijen die het beter willen en kunnen doen dan deze kaders aangeven om de toekomstige bebouwing toekomstbestendig en klimaatneutraal te realiseren.

Ontsluiting en Mobiliteit

Mobiliteit vinden wij ook bij de PvdA belangrijk, maar niet in de zin van automobiliteit. En dat is jammer genoeg vaak nog het eerste waar men aan denkt in termen van mobiliteit. IJsselstein kijkt al voorzichtig naar alternatieve mogelijkheden, ik wijs op de planontwikkeling voor Paardenveld Noord waar parkeren op één centrale plaats is voorzien met een mobiliteitshub en OV-halte op loopafstand. In termen van mobiliteit spreken wij liever van een goede ontsluiting van de wijk en dan zijn een goed OV, goede fiets- en wandelpaden de zaken waar we het eerst aan denken. Met D66, LDIJ en VVD dienen we een amendement in om het belang dat we hechten aan een goede ontsluiting van de wijk ook expliciet in het raadsvoorstel op te nemen.

De Christenunie vond in de commissiebehandeling een zinsnede in het raadsvoorstel over de inzet op woningbouw gericht op doelgroepen die geneigd zijn gebruik te maken van andere vervoersmiddelen dan de auto een magere onderbouwing, maar de PvdA ziet deze inzet als positieve invulling van de ambitie om voorrang te geven aan OV, fiets en voetganger.

Temporiseren? Geen goed idee.

Woningbouw in het Kromme IJsselgebied laat nog wel even op zich wachten en is misschien niet eens nodig als IJsselstein binnenstedelijk aan de vraag kan voldoen, of wanneer grootschaliger wordt ingezet richting Rijnenburg. Wellicht hierom vragen GroenLinks en CU in een motie om de plannen voor het Kromme IJsselgebied te temporiseren, in afwachting van herijking van de woonvisie in 2024. Realisatie van de binnenstedelijk bouwopgave lijkt met een aantal van 1.800 woningen te kunnen voldoen aan de vraag tot 2030-2040.

Toch is dit niet de weg die de  PvdA wil volgen. Wij zetten liever in op alle mogelijkheden die zich voordoen om zorgvuldig en binnen de afgesproken kaders aan de vraag naar diverse woonvormen tegemoet te komen. Bovendien is een plancapaciteit van 130% gewenst aan te houden om rekening te kunnen houden met uitval (niet alle plannen worden gerealiseerd leert de praktijk). De PvdA kiest nadrukkelijk voor het perspectief van de woningzoekende en trouw aan ons verkiezingsprogramma.

Zoals gezegd. met D66, VVD en LDIJ dienden we een amendement op het raadsvoorstel in om nog eens expliciet op te nemen dat Mobiliteit c.q. een goede ontsluiting een belangrijke randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van het Kromme IJsselgebied. Want zonder goede ontsluiting kan deze woonbestemming zich niet goed ontwikkelen.

Participatieplan

Wethouder Edwin Tas geeft aan nadrukkelijk de bewoners van het gebied en omwonenden bij de participatie te willen betrekken. Ook de bewoners die zich eerder bij de gebiedsateliers fel tegenstander van bouwen in het Kromme IJsselgebied hebben getoond. Daarvoor gaat de wethouder desnoods persoonlijk bij deze bewoners langs om ze oer te halen hun inbreng te leveren.

Zowel ons amendement ontsluiting/mobiliteit als het raadsvoorstel worden aangenomen. De motie om de plannen te temporiseren van Groenlinks en Christenunie haalt het niet.

Raadcyclus Juni 2023 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, Gemeente IJsselstein

In de raadsvergadering van donderdag 8 juni 2023 kwam het raadsvoorstel Huisvestingsverordening regio Utrecht 2023 Gemeente IJsselstein aan  de orde.

Waarom een nieuwe huisvestingsverordening?

Per 1 juli 2023 vervalt de huidige huisvestingsverordening van rechtswege. Het woonruimtetekort is in IJsselstein in alle segmenten dusdanig hoog, dat sturing middels een huisvestingsverordening noodzakelijk is. Bij voortdurende schaarste mag de raad een nieuwe huisvestingverordening vaststellen. Het college heeft gekozen voor een relatief beleidsarme aanpassing met een nieuwe structuur die transparanter en leesbaarder is. Met de voorgestelde vernieuwde Huisvestingsverordening wil het college de basis op orde brengen en ruimte scheppen om in de nabije toekomst – 2024 en volgende – nieuwe elementen toe te kunnen voegen, waaronder opkoopbescherming.

Beleidsarm maar ook laks …

Bestuurlijk is het misschien verstandig om te wachten op de aanpassingen van de Huisvestingswet later dit jaar en te wachten op de majeure beleidswijzigingen aangekondigd voor 2024 en later. Kortom, als we lang genoeg wachten dan hoeven we de verordening misschien maar één keer aan te passen, logisch toch? Maar vanuit het perspectief van de woningzoekende komt deze bestuurlijk verstandige houding al gauw als lui over. Het college laat kansen liggen die het verschil kunnen maken voor woningzoekenden.

De PvdA vindt het ronduit teleurstellend:

 • dat het college geen maatregelen wil nemen die de woningtoewijzing in IJsselstein in schaarse tijden in goede banen kunnen sturen?
 • dat het college geen maatregelen wil nemen die beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in IJsselstein beschermen en bevorderen?

In plaats van te besluiten nu nog niets te doen had het college per direct voor IJsselstein zinvolle bepalingen kunnen opnemen in de huisvestingsverordening.

We hebben er een paar benoemd in het debat zoals:

 • leegstandbepalingen (waarbij de gemeente voor vastgoed dat meer dan twee jaar leeg staat, een nieuwe bestemming kan bepalen);
 • een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming (die beide beogen te beschermen tegen opkopen van vastgoed door beleggers).

Wij begrijpen niet dat het college van IJsselstein de kans heeft laten liggen om voor IJsselstein relevante en zinvolle bepalingen in de voorgenomen wijziging van de huisvestingsverordening op te nemen. Dat het wel kan kunnen we zien bij buurgemeenten in de regio als Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Utrechtse Heuvelrug. We hebben er in het debat op aangedrongen bij het college niet te wachten op de nieuwe huisvestingswet of latere beleidswijzigingen, omdat we direct wat kunnen doen voor de bescherming van woningzoekenden in IJsselstein. Voor de bescherming van de beschikbare en betaalbare woningvoorraad in IJsselstein.

Oppositie vs. Coalitie

Met GroenLinks en Christenunie hebben we als PvdA gevraagd om een toezegging van wethouder Edwin Tas in elk geval de opkoopbescherming op te nemen in de eerstvolgende wijziging van de huisvestingsverordening, maar die toezegging wilde de wethouder niet doen. Daarop hebben we het verzoek als motie ingediend. De fractie van het CDA maakte het bont door de oppositie te verwijten deze motie voor de bühne in te dienen en vond deze totaal onnodig. Een raar verwijt vanuit de coalitie omdat CDA met VVD en LDIJ zelf een amendement indiende op het raadsvoorstel voor voorrang bij woningtoewijzing van vrijwillige brandweerlieden dat nergens toe zal leiden omdat de beleidsregels woningtoewijzing hiervoor niet worden aangepast. Vanuit D66 kwam de terechte constatering dat de meerderheid een amendement ging aannemen dat in de praktijk nergens toe zou leiden, een lege huls dus en schoolvoorbeeld van een amendement voor de bühne: kijk ons eens opkomen voor de vrijwillige brandweer terwijl die er in de praktijk niets aan zullen hebben.

In het debat over het amendement van CDA, VVD en LDIJ bleek de motivatie van de VVD voor het amendement te berusten op een gesprek tijdens het recente werkbezoek aan de brandweer. De signalen waar de VVD gloedvol over betoogde waren niet bij oppositiepartijen als D66 en PvdA in gesprekken met de brandweer naar voren gekomen. Het verloop bij de vrijwillige brandweer heeft niet zo zeer te maken met huisvesting als wel met de recente wijziging in hun rechtspositie.

Onze motie opkoopbescherming heeft het niet gehaald

Tenslotte hebben we als PvdA een punt van orde ingebracht om eerst over onze motie te stemmen en pas daarna over het raadsvoorstel. De Griffie moest het even nakijken maar dit is toegestaan. Meerderheid van de raad stemde echter tegen het ordevoorstel en nu zelfs onze bescheiden motie om bij eerstvolgende wijziging de opkoopbescherming op te nemen in de huisvestingsverordening het niet haalde, restte ons niets anders dan tegen te stemmen. Tegen het amendement dat voorrang voor de vrijwillige brandweer vroeg, aangezien we het niet passend vinden in een beleidsarme aanpassing voor één doelgroep een uitzondering te maken, dan zou dit voor alle urgente doelgroepen moeten gelden. En tegen het raadsvoorstel omdat verzuimd is de kansen te pakken waar dat kan. Het raadsvoorstel is niet alleen beleidsarm, maar vooral ook laks in onze ogen en bewijst de woningzoekenden geen dienst.

Raadcyclus april 2023: Progressief meepraten en Conservatief tegenstemmen in IJsselstein

Enkele weken geleden werd op verzoek van onze fractie een debat gevoerd over proef samenwonen bij een bijstandsuitkering. Als PvdA zijn wij van mening dat het onrechtvaardig is dat men direct heftig wordt gekort op de uitkering wanneer men wil samenwonen. Dat handelen uit wantrouwen is niet meer van deze tijd. In Tilburg is een pilot gedaan met proef samenwonen – de resultaten daarvan zijn uitermate positief. Men mag met behoud van uitkering zes maanden proef samenwonen. Zo kan men de eigen sociale huurwoning behouden en wordt iemand niet direct afhankelijk. Dat je na zes maanden alsnog gekort wordt is onrechtvaardig – maar goed, alle beetjes helpen!

In de commissie werd een mooi debat gehouden. De gehele oppositie zag hier wel wat in, hoewel ChristenUnie wel vraagtekens had bij de trend om ‘proef’ samen te wonen. En zelfs een deel van de coalitie leek positief. De LDIJ hield een vlammend betoog over de buitenproportionele controles in de bijstand en ook CDA was positief. Tijdens het debat kondigde wij dan ook direct een motie aan om te onderzoeken voor hoeveel mensen dit een mooie oplossing kan zijn.

En dat is dan weer te spannend. Want in de raadsvergadering van gisteren, is deze door LDIJ en VVD in een klap weggestemd. We zijn verbaasd over het betoog in de raad van de LDIJ dat totaal niet overeenkomt met de beraadslaging in de commissie. En toch weer onaangenaam verrast dat deze coalitiepartijen het niet eens willen onderzoeken – wat toch wel een minimale inspanning is die je kunt verlenen om de wereld voor mensen in de bijstand een stukje beter te maken.

Eenzelfde situatie vond even later plaats, bij de motie rondom crisisnoodopvang. Helaas werd er een orde voorstel gedaan, waardoor wij onze motie niet mochten inleiden (zie opmerking onder aan dit bericht). Waar tijdens de commissie weer werd gesproken over bereidheid en open armen, werd ook deze motie door de volledige coalitie weggestemd.

Progressief en sociaal meepraten en bekrompen conservatief tegenstemmen: het kan schijnbaar zonder moeite in IJsselstein.

Wel positief: na veel inspanning van de PvdA is gisteravond het raadsvoorstel verruiming kwijtschelding aangenomen. Daarnaast dienden wij een voorstel van GroenLinks mede in – over het hijsen van de regenboogvlag tegen LHBTI+ geweld. Deze werd aangenomen. Dat zijn dan weer kleine stappen in de goede richting.

Wij blijven ons kei- en keihard inzetten voor een socialer IJsselstein en laten ons daarbij niet kisten. Zelfs niet als het ons moeilijk of procedureel bijna onmogelijk wordt gemaakt. Op naar een sterke en sociale stad voor iedereen!

Opmerking voor de kijker van de raadsvergadering:

Het orde voorstel van de VVD leverde gisteravond tijdens de raad een heel bijzondere situatie op, waar wij als partij heel veel van vinden. Dat heeft u tijdens het kijken van de raadsvergadering waarschijnlijk ook gemerkt. Maar wij kiezen er voorlopig voor om onze mening daarover te uiten op de plek waar het hoort en waar dit in eerste instantie ook besproken had moeten worden: het presidium.

Waar ben je naar op zoek?