IJsselsteins College gevallen op UW Samenwerking

Politiek rumoer in IJsselsteinse Raad

Het is u vast niet ontgaan dat er enige politieke polemiek is ontstaan na het opstappen van wethouder Vincent van den Berg. Dit allemaal op het dossier van UW Samenwerking. In februari na het opstappen van wethouder Huib Veldhuijsen hebben wij als PvdA een motie van wantrouwen ingediend, tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september kwam dezelfde kwestie in alle hevigheid weer terug. Dit met ernstige gevolgen.

PvdA dient met LDIJ en VVD motie van wantrouwen in

Omdat de PvdA heeft het opstappen van wethouder Vincent van den Berg (CDA) als onvrijwillig bestempeld en de afgelopen maanden wederom afspraken niet zijn nagekomen door het nog zittende College, wisten de partijen LDIJ, VVD en de PvdA elkaar te vinden in de noodzakelijkheid voor het opnieuw indienen van een motie van wantrouwen. Voor een meerderheid was steun van het CDA nodig. Onder moeilijke omstandigheden heeft ook het CDA gekozen voor het steunen van de motie.

Het College, doordrongen van het CDA-besluit, achtte het nodig bij aanvang van de Raad een verklaring af te leggen en mede te delen hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Dat is uiteraard hun goed recht, maar de manier waarop zij zich in hun persoonlijke verklaringen vervolgens uitten naar de Raad, was schandalig en voor IJsselstein onwaardig. Ik was genoodzaakt de raadszaal even te verlaten, zo erg was het. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen via de site van de Gemeente IJsselstein de vergadering beluisteren.

Enfin, zonder de wethouders en na wat schorsingen heeft de Raad haar aangepaste agenda kunnen afmaken. Uiteindelijk kwam het toch van het indienen van de voorgenomen motie, gericht tegen het college van Burgemeester en Wethouders, in meerderheid aangenomen door LDIJ,VVD, CDA en PvdA.

Hoe nu verder?

Inmiddels is bekend dat D66, de grootste partij, haar formerende rol heeft belegd bij de LDIJ. Zij zijn immers de tweede partij in onze gemeente na D66. Uiteraard hebben de partijen LDIJ, VVD en PvdA voorafgaand aan de raadsvergadering intensief overleg gehad over de gevolgen van de motie en de situatie waarin politiek IJsselstein zou belanden.
De drie partijen streven naar een zakencollege dat stuurt op dossiers die prioriteit hebben, het is de bedoeling dat dit zakencollege voor 5 oktober aanstaande gepresenteerd kan worden.
Onderling hebben partijen ook afgesproken dat de voor te dragen wethouders geen partijpolitiek nastreven, dus met andere woorden neutraal zullen opereren met het oog op wat het beste is voor IJsselstein.

Vertrouwen in de toekomst

Al met al een zeer intensieve periode maar wij verwachten dat de PvdA met haar standvastige koers alleen maar sterker uit deze raadsperiode zal komen.

College wil sociale werkvoorziening anders organiseren

Behoud van passend en betaald werk en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers met een WSW-dienstverband (Wsw-werknemer) tot aan hun pensioen. Dat is ook voor de toekomst verzekerd. Wat op termijn wel gaat veranderen, is de wijze waarop gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening willen gaan organiseren. Na onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zes colleges van B&W voorlopig kiest voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers.

De zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven wordt dan op termijn na een geleidelijke overgangsperiode van naar verwachting twee jaar vervangen door een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel. Dit is – volgens het persbericht van de gezamenlijke colleges – het gevolg van veranderde wetgeving.

Colleges van B&W maakten afgelopen dinsdag 1 november 2016 voorlopige keuzes, die het best passen bij hun locale situatie. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van het sociaal domein, waarbij lokale oplossingen meer ruimte bieden voor de meest passende ondersteuning aan (in dit geval) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De keuzes worden de komende weken voorgelegd aan de adviesraden in de gemeenten. Daarna nemen de colleges een besluit dat zij ter definitieve besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraden (naar verwachting begin 2017).

Thema-avond: moslims in Nederland met Prof. Dr. Schulte Nordholt en PvdA-2e Kamerlid A. Markouch

Openbare thema-avond op 10 februari 2015, georganiseerd door de PvdA IJsselstein.

Graag nodigen wij iedereen uit die geïnteresseerd is in de politieke en maatschappelijke discussie van de laatste jaren over moslims (Islamieten) in Nederland.

Stelling: “Moslims zijn onze bondgenoten voor vrijheid en democratie.”

Discussiepunten:
– Hoe ga je om met mede-Nederlanders, die over zaken die voor jou fundamenteel zijn, anders denken?
– Wenden we ons af van andersdenkenden met in onze ogen foute opvattingen, of willen we de dialoog aangaan ?
– Integreren of assimileren?
– Leef je met elkaar of naast elkaar?
– Kunnen we leven in een pluriforme samenleving?

Over deze en andere vragen kunnen we discussiëren met de volgende sprekers:
 Prof. Dr. Nico Schulte Nordholt, emeritus hoogleraar antropologie en Indonesiëkenner
 Achmed Markouch, Tweede kamerlid voor de PvdA

Tijd: 20:00 tot 22:00; de zaal is open vanaf 19:30
Locatie: Axioncontinu, Mariënstein, Benschopperweg 14, 3401 BV IJsselstein

Dursun Kilic
voorzitter PvdA afdeling IJsselstein

Thema-avond-uitnodiging-10feb2015

Nieuwsbrief Fractie december 2014

De bijgaande Nieuwsbrief dec. 2014 geeft het verslag van de PvdA-bijdrage in de Raadsvergadering van 18 dec. jongstleden.

Dankzij onze fractie, i.c. Jeanette de Neijs, zijn foutieve normbedragen voor de collectieve ziektenkostenverzekering gecorrigeerd. Ook hebben we, met GL en SP, een motie aangenomen gekregen over de individuele inkomenstoeslag voor éénoudergezinnen. Het nadelig effect door de wettelijke veranderingen zal daardoor gecompenseerd gaan worden! Mooi werk, Jeanette!!

Lees in de Nieuwsbrief hierover meer, ook over de PvdA- inbreng bij de overige agendapunten.

Nieuwsbrief_fractie_december_2014

POP meldpunt actief

PC010041-la

PvdA-fracties openen meldpunt Werk en Onderwijs.

Komend jaar verandert er veel op het gebied van leren en werken door de wet Passend Onderwijs en de Participatiewet.

Tweede Kamerlid Loes Ypma opende daarom op maandag 1 december het Meldpunt POP na een werkbezoek aan Intratuin IJsselstein en praktijkschool De Baanbreker.

“De kinderen op de praktijkschool en sommige mensen die aan het werk zijn, hebben wat extra begeleiding nodig en zijn dankbaar als ze dat krijgen. Ik heb grote waardering voor wat ik vandaag heb gezien op De Baanbreker en bij de Intratuin IJsselstein”, aldus Loes Ypma.

“Onderwijs zoals door de Baanbreker wordt aangeboden, is afhankelijk van werkgevers. Jong volwassenen, die niet door kunnen stromen naar regulier MBO, hebben stageplekken nodig voor hun verdere ontwikkeling tot een zelfstandig bestaan”, zegt Jeanette de Neijs van de PvdA IJsselstein.

Het meldpunt POP van de PvdA-fracties uit IJsselstein, Houten, Lopik, Nieuwegein en Vianen is bedoeld om zicht te krijgen op jonge mensen in het Passend Onderwijs en de Participatiewet. De bedoeling is om te voorkomen, dat er iemand tussen wal en schip raakt. Jonge mensen die extra begeleiding nodig hebben, moeten volgens de PvdA namelijk zonder moeite naar school kunnen om te leren of kunnen werken om geld te verdienen. Naar school gaan zorgt voor persoonlijke groei en een goede toekomst. Goed werk zorgt voor bestaanszekerheid, onafhankelijkheid en geeft het leven zin.

Aan de andere kant willen de PvdA-fracties van de Lekstroomgemeenten jongeren helpen, die niet meer naar school gaan of kunnen en die ook niet de arbeidsmarkt op worden geholpen door de gemeenten. Als er problemen zijn, is het door de ombudsfunctie die de Partij van de Arbeid heeft, noodzaak om deze jongeren waar mogelijk te helpen.

Jonge mensen en ouders, die tegen vragen of problemen aanlopen in het Passend Onderwijs of de Participatiewet, kunnen zich richten tot het Meldpunt POP via pvdameldpuntpop@gmail.com. De PvdA-fractie  zal dan verder helpen bij het zoeken naar antwoorden en mogelijkheden.

Reactie op Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014 Gemeenteraad

Jeanette de Neijs heeft namens de PvdA fractie IJsselstein de Reactie Bestuurs- en Beleidsakkoord  verwoord inzake het Bestuurs- en Beleidsakkoord van het nieuwe college van B&W.