Verhoging lokale heffingen en belastingen 2019

Het nieuwe jaar is een feit. Een jaar dat IJsselstein gestart is met niet alleen een BTW-verhoging maar ook met een verhoging van de lokale lasten.

Deze verhoging is voor 2019 hoger dan de inflatie. En dat terwijl beide collegepartijen LDIJ en VVD bij de verkiezingen hebben beloofd de lasten voor de burgers van IJsselstein met niet meer dan inflatiecorrectie te zullen verhogen in deze raadsperiode.

Deze verkiezingsbelofte en het breken er van werden zelfs in bedekte termen toegegeven door de betrokken wethouder.

Het is jammer dat de PvdA alleen stond in het constateren van dit feit en de overige oppositiepartijen dit hebben laten lopen. Een door de PvdA ingediend amendement op dit punt werd niet gesteund in de raad. Maar wij blijven scherp en komen op voor de belangen van de burger van IJsselstein.

Gelukkig 2019 !!

Onze IJsselsteinse Kerstboom heeft de donkere dagen rond Kerst gelukkig (meer…)

Knijperen in IJsselveld-Oost

8 December, 12 u, de Knijperploeg IJsselveld-Oost zit aan een welverdiende bak koffie in het WIC aan het Kameraplein. Zojuist is de wijk weer grondig opgeschoond. Wat een gezellige ploeg mensen. Deze keer met de extra hulp van 3 man van de PvdA-IJsselstein.  Onlangs vierde de Knijperploeg haar 20-jarig (!!) bestaan. De wijk kan trots zijn op zo’n betrokken, actieve club mensen!

De PvdA helpt graag. Tegelijkertijd wordt ook de band tussen onze fractie en de wijk weer eens aangehaald.

De volgende knijperdag wordt in de agenda genoteerd: zaterdag 13 jan. 2019, verzamelen vanaf 9.30 u in het WIC, Kameraplein 73.

Uiteraard maken vele handen licht werk; zeker de komende ronde, wanneer er veel vuurwerk-afval verwacht wordt. Als u eens zin heeft om mee te doen, meldt  u dan aan op de website van de Knijperploeg.

Van harte aanbevolen!!

 

Climate Planet in Utrecht

PvdA IJsselstein was aanwezig op bijeenkomst van lokale bestuurders in de wereldbol van Climate Planet in Utrecht. Daar zijn vragen gesteld (zo’n veertig in getal) aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Alle vragen en antwoorden zijn in één document samengevoegd. Dat document is te vinden op Klimaatakkoord.nl.

Om de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te realiseren worden Regionale Energie Strategieën (RES) ingesteld. In totaal zullen er zo’n 30 regio’s komen met elk een eigen Regionale Energie Strategie. Die is  de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord. Die vertaling wordt gemaakt voor alle onderwerpen die op regionaal niveau spelen, dus ook voor duurzame mobiliteit op regionaal niveau.

Het doel van de RES is o.a. een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook brengt de RES regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld en stemt die vraag en aanbod op elkaar af.

Mensen zouden de RES kunnen ervaren als een nieuwe bureaucratische laag. Zo is de RES echter niet bedoeld. Omdat elke regio te maken heeft met een andere situatie en met andere behoeften, is het van belang het nationale Klimaatakkoord niet van bovenaf op te leggen, maar lokale overheden, bedrijven in de regio, maatschappelijke partijen en burgers zelf het voortouw te laten nemen in wat er in hun regio het beste past.

De RESsen zijn echter niet vrijblijvend. Uiteindelijk moeten de doelen van het nationale Klimaatakkoord gehaald worden. Als in de loop van de tijd blijkt dat het te langzaam gaat of dat de regionaal genomen maatregelen bij elkaar het overkoepelende doel niet halen, dan zullen er vanuit het kabinet (meer dwingende) maatregelen genomen worden. Echter, het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is zoveel mogelijk partijen mee te krijgen op alle niveaus. Als iedereen het belang van de maatregelen zelf ziet en daar zelf aan bij wil dragen, dan zijn sancties van bovenaf opgelegd, niet nodig

Knijperen

Zaterdag heeft de PvdA voor weer “geknijperd”. Dit doen we met de fractie een aantal keren per jaar om onze leefomgeving schoon en veilig te houden.

Gewapend met knijpers en vuilniszakken welwillend in bruikleen van de gemeentewerf gaan we zwerfvuil opruimen. Dit keer rond de carpoolplaats IJsselstein nabij het Nelson Mandelaplein en langs de Baronieweg. Opvallend op de carpoolplaats is dat er kennelijk ook afval gedumpt wordt: zo vinden we bijvoorbeeld een aantal kapotte terrastegels (zie foto), maar we stuitten ook op een tweetal mobiele telefoons in het gras, een Samsung Galaxy en een iPhone. We geven deze na het knijperen af op de gemeentewerf, samen met de zakken ingezameld zwerfafval.

Vanaf de Baronieweg geven sommige automobilisten ons een duim en anderen claxoneren  kort. Het is zaterdagochtend 17 november en de beschikbare prullenbak op de carpoolplaats is al bijna vol als we aankomen. De her en der neergegooide terrastegels hebben we er naast gelegd.

Met een opgeruimd gevoel keren we huiswaarts.

  

 

 

Politiek is leuk!

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode leg ik graag nog eens uit hoe het werkt in de gemeentepolitiek van IJsselstein.

In de drie weken voor de raadsvergadering vinden drie commissievergaderingen plaats: Ruimte, Samenleving en Bestuur. In deze vergaderingen voeren partijen inhoudelijke gesprekken met de wethouders en onderling over de onderwerpen van de agenda en partijen discussiëren over hun (voorlopige) standpunten. De wethouders worden ondersteund door ambtenaren.

In de raadsvergadering komen de onderwerpen uit de drie commissies opnieuw aan de orde en volgt eventueel stemming. In de raadsvergadering liggen de standpunten doorgaans vast, laten partijen zien wat de verschillende zienswijzen zijn en leggen verantwoording af aan de inwoners.

De komende jaren ligt er een belangrijke opgave om meer mensen aan te moedigen om actief te worden bij een politieke partij.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat lid worden van een politieke partij leuk is. Politici zijn betrokken en vaak bevlogen mensen die het beste voor hebben met hun gemeente, provincie of land.

Door lid te worden van een partij die bij je past, kun je meepraten over wat er speelt in je gemeente. Je breidt bovendien je kennissenkring uit met dikwijls boeiende mensen. Door je nu, aan het begin van een nieuwe raadsperiode, aan te melden kun je in eigen tempo kennis maken met de partij en kijken welke rol jij zou willen vervullenen kunnen de leden ook jou leren kennen. Dat is belangrijk omdat bij vrijwel alle partijen de leden bepalen wie er op de kandidatenlijst komt. Om iemand zijn geschiktheid te kunnen beoordelen, moet je iemand goed kennen en vertrouwen. Je bijdrage binnen een partij kan klein of groot zijn, dat ligt helemaal aan jezelf.

Belangrijk is dat zoveel mogelijk inwoners van ons mooie IJsselstein zich betrokken voelen bij de politiek. Jong en oud en ongeacht afkomst. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met de partij waar jij je het beste denkt thuis te voelen.

Paul Nieveen van Dijkum, ons nieuwe PvdA-raadslid, beëdigd

Paul Nieveen van Dijkum, ons nieuwe PvdA-raadslid, beëdigd
Ook onze commissieleden-niet raadslid treden aan.

Beëdiging Paul Nieveen van Dijkum

Donderdagavond 29 maart 2018, een volle raadszaal op het stadhuis. Familie, vrienden en bekenden, allen verzameld om de beëdiging van “hun” raadslid mee te maken. Ook voor de PvdA treedt er een nieuw raadslid aan: Paul Nieveen van Dijkum. De naambordjes zijn al op de tafels geplaatst. Paul zit op een mooie plek, links (uiteraard!) van het college, vooraan naast het spreekgestoelte.

De ceremonie verloopt vlot. Het uitreiken van de bloemen, de fotosessies en vanzelfsprekend het feliciteren duren langer. Nieuw is, dat nu ook de beoogde commissieleden-niet raadsleden geïnstalleerd worden. Voor onze partij zijn dat Marion van Hoof-Ward (commissie Ruimte) en Tiemen van der Worp (commissie Bestuur). Paul zal de commissie Samenleving gaan bemannen.

Met de steun van een aantal actieve leden en de bestuursvoorzitter gaan we er met dit enthousiaste team de komende 4 jaar vol tegenaan!

We wensen Paul, Marion en Tiemen heel veel succes met hun belangrijke werk voor ons mooie IJsselstein!

Jeanette de Neijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding voor Jeanette

Afscheid Jeanette de Neijs van de Gemeenteraad, 28 maart 2018

De laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 stond, zoals gebruikelijk, volledig in het teken van het afscheid nemen van de raadsleden, die de komende periode 2018-2022 niet terug komen.
En deze keer hoort ook onze Jeanette de Neijs tot de vertrekkende raadsleden. Na 12 (!) mooie, maar zeer enerverende en inspannende jaren, heeft zij aangegeven een stap terug te willen doen.

Burgemeester Patrick van Domburg sprak Jeanette toe in een mooi dankwoord. Hij memoreerde de familiegeschiedenis van Jeanette, waarbij de politiek er door o.a. haar vader Willem van Rossum met de paplepel werd ingegoten. Nadat het gezin de Neijs naar de nieuwe wijk Zenderpark was verhuisd, werd Jeanette actief in het wijkcomité. Daar viel ze al snel op, waardoor ze door de LDIJ gevraagd werd om tot deze nieuwe partij toe te treden. Dat bleek al snel geen “goed huwelijk”. Jeanette trad uit deze partij en ging met nog enkele ex-LDIJ’ers verder onder de naam Burger Belangen IJsselstein. Maar die partij werd later opgeheven.

Met haar sociale hart, vervolgde de burgemeester, trad Jeanette toen toe tot de PvdA. Nog eens 2 regeerperiodes volgden. Vele moeilijke dossiers kwamen voorbij. Zeker de laatste 4 jaar, alleen in de Raad, waren “tropenjaren”. Maar Jeanette “staat haar mannetje!”, aldus de burgemeester. Fel in het debat in de Raad, maar na afloop in de foyer weer collegiaal en door velen zeer gewaardeerd. Ook memoreerde hij Jeanettes belangrijke rol bij de totstandkoming van het huidige zaken-college. Jeanette wist namelijk Peter Doesburg over te halen om terug te keren in de Raad als wethouder Financiën.

De burgemeester besloot zijn dankwoord met de beroemde zin, dat “Hij zeer verheugd is, dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd, jou, Jeanette de Neijs te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!!”.

Volkomen verdiend, Jeanette!
Ook namens de afdeling van harte gefeliciteerd!

Bijstandsgerechtigden Lekstroomgemeenten wachten te lang op hulp

Bijstandsgerechtigden in Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik moeten voor bijzondere bijstand en inkomensondersteuning vier maanden wachten.

De PvdA vindt dit onaanvaardbaar lang en de PvdA afdeling Nieuwegein heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het dagelijks gemeentebestuur.

De sociaal democraten baseren zich op brieven van uitvoeringsinstantie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) die ze in handen hebben gekregen. Die waarschuwt daarin aanvragers van ondersteuning zelf voor de lange wachttijd van zestien weken of vier maanden.
PvdA-fractievoorzitter Marianne Spalburg vraagt zich af hoe die mededeling te rijmen is met de woorden van wethouder Stekelenburg (SP) in de laatste gemeenteraadsvergadering. Die repte daarin van een wachttijd van 12 tot 14 weken.
Spalburg wil van het college weten wanneer de maximale afhandelingstermijn weer acht weken bedraagt, zoals enkele jaren geleden nog gebruikelijk was in Nieuwegein.

Lees verder op de site van PvdA Nieuwegein