Politiek is leuk!

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode leg ik graag nog eens uit hoe het werkt in de gemeentepolitiek van IJsselstein.

In de drie weken voor de raadsvergadering vinden drie commissievergaderingen plaats: Ruimte, Samenleving en Bestuur. In deze vergaderingen voeren partijen inhoudelijke gesprekken met de wethouders en onderling over de onderwerpen van de agenda en partijen discussiëren over hun (voorlopige) standpunten. De wethouders worden ondersteund door ambtenaren.

In de raadsvergadering komen de onderwerpen uit de drie commissies opnieuw aan de orde en volgt eventueel stemming. In de raadsvergadering liggen de standpunten doorgaans vast, laten partijen zien wat de verschillende zienswijzen zijn en leggen verantwoording af aan de inwoners.

De komende jaren ligt er een belangrijke opgave om meer mensen aan te moedigen om actief te worden bij een politieke partij.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat lid worden van een politieke partij leuk is. Politici zijn betrokken en vaak bevlogen mensen die het beste voor hebben met hun gemeente, provincie of land.

Door lid te worden van een partij die bij je past, kun je meepraten over wat er speelt in je gemeente. Je breidt bovendien je kennissenkring uit met dikwijls boeiende mensen. Door je nu, aan het begin van een nieuwe raadsperiode, aan te melden kun je in eigen tempo kennis maken met de partij en kijken welke rol jij zou willen vervullenen kunnen de leden ook jou leren kennen. Dat is belangrijk omdat bij vrijwel alle partijen de leden bepalen wie er op de kandidatenlijst komt. Om iemand zijn geschiktheid te kunnen beoordelen, moet je iemand goed kennen en vertrouwen. Je bijdrage binnen een partij kan klein of groot zijn, dat ligt helemaal aan jezelf.

Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk inwoners van ons mooie IJsselstein zich betrokken voelen bij de politiek. Jong en oud en ongeacht afkomst. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met de partij waar jij je het beste denkt thuis te voelen.

Paul Nieveen van Dijkum, ons nieuwe PvdA-raadslid, beëdigd

Paul Nieveen van Dijkum, ons nieuwe PvdA-raadslid, beëdigd
Ook onze commissieleden-niet raadslid treden aan.

Beëdiging Paul Nieveen van Dijkum

Donderdagavond 29 maart 2018, een volle raadszaal op het stadhuis. Familie, vrienden en bekenden, allen verzameld om de beëdiging van “hun” raadslid mee te maken. Ook voor de PvdA treedt er een nieuw raadslid aan: Paul Nieveen van Dijkum. De naambordjes zijn al op de tafels geplaatst. Paul zit op een mooie plek, links (uiteraard!) van het college, vooraan naast het spreekgestoelte.

De ceremonie verloopt vlot. Het uitreiken van de bloemen, de fotosessies en vanzelfsprekend het feliciteren duren langer. Nieuw is, dat nu ook de beoogde commissieleden-niet raadsleden geïnstalleerd worden. Voor onze partij zijn dat Marion van Hoof-Ward (commissie Ruimte) en Tiemen van der Worp (commissie Bestuur). Paul zal de commissie Samenleving gaan bemannen.

Met de steun van een aantal actieve leden en de bestuursvoorzitter gaan we er met dit enthousiaste team de komende 4 jaar vol tegenaan!

We wensen Paul, Marion en Tiemen heel veel succes met hun belangrijke werk voor ons mooie IJsselstein!

Jeanette de Neijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding voor Jeanette

Afscheid Jeanette de Neijs van de Gemeenteraad, 28 maart 2018

De laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 stond, zoals gebruikelijk, volledig in het teken van het afscheid nemen van de raadsleden, die de komende periode 2018-2022 niet terug komen.
En deze keer hoort ook onze Jeanette de Neijs tot de vertrekkende raadsleden. Na 12 (!) mooie, maar zeer enerverende en inspannende jaren, heeft zij aangegeven een stap terug te willen doen.

Burgemeester Patrick van Domburg sprak Jeanette toe in een mooi dankwoord. Hij memoreerde de familiegeschiedenis van Jeanette, waarbij de politiek er door o.a. haar vader Willem van Rossum met de paplepel werd ingegoten. Nadat het gezin de Neijs naar de nieuwe wijk Zenderpark was verhuisd, werd Jeanette actief in het wijkcomité. Daar viel ze al snel op, waardoor ze door de LDIJ gevraagd werd om tot deze nieuwe partij toe te treden. Dat bleek al snel geen “goed huwelijk”. Jeanette trad uit deze partij en ging met nog enkele ex-LDIJ’ers verder onder de naam Burger Belangen IJsselstein. Maar die partij werd later opgeheven.

Met haar sociale hart, vervolgde de burgemeester, trad Jeanette toen toe tot de PvdA. Nog eens 2 regeerperiodes volgden. Vele moeilijke dossiers kwamen voorbij. Zeker de laatste 4 jaar, alleen in de Raad, waren “tropenjaren”. Maar Jeanette “staat haar mannetje!”, aldus de burgemeester. Fel in het debat in de Raad, maar na afloop in de foyer weer collegiaal en door velen zeer gewaardeerd. Ook memoreerde hij Jeanettes belangrijke rol bij de totstandkoming van het huidige zaken-college. Jeanette wist namelijk Peter Doesburg over te halen om terug te keren in de Raad als wethouder Financiën.

De burgemeester besloot zijn dankwoord met de beroemde zin, dat “Hij zeer verheugd is, dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd, jou, Jeanette de Neijs te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!!”.

Volkomen verdiend, Jeanette!
Ook namens de afdeling van harte gefeliciteerd!

Bijstandsgerechtigden Lekstroomgemeenten wachten te lang op hulp

Bijstandsgerechtigden in Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik moeten voor bijzondere bijstand en inkomensondersteuning vier maanden wachten.

De PvdA vindt dit onaanvaardbaar lang en de PvdA afdeling Nieuwegein heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het dagelijks gemeentebestuur.

De sociaal democraten baseren zich op brieven van uitvoeringsinstantie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) die ze in handen hebben gekregen. Die waarschuwt daarin aanvragers van ondersteuning zelf voor de lange wachttijd van zestien weken of vier maanden.
PvdA-fractievoorzitter Marianne Spalburg vraagt zich af hoe die mededeling te rijmen is met de woorden van wethouder Stekelenburg (SP) in de laatste gemeenteraadsvergadering. Die repte daarin van een wachttijd van 12 tot 14 weken.
Spalburg wil van het college weten wanneer de maximale afhandelingstermijn weer acht weken bedraagt, zoals enkele jaren geleden nog gebruikelijk was in Nieuwegein.

Lees verder op de site van PvdA Nieuwegein

 

Film samenwerking Utrechtse gemeenten

Een documentaire over de regionale aanpak voor een versnelde integratie van vluchtelingen is online. 16 gemeenten (*) in de regio Utrecht zijn vorig jaar gestart met een nieuwe aanpak, waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met onder andere opleiding, werk en taal. Met het COA zijn afspraken gemaakt om statushouders uit asielzoekerscentra zoveel mogelijk naar gemeenten binnen de regio te laten doorstromen. Hierdoor hoeven asielzoekers minder te verhuizen en blijven gemaakte sociale contacten makkelijker behouden. Over deze regionale aanpak is een documentaire gemaakt onder de titel ‘De doorgaande lijn’.

De film laat zien wat de aanpak betekent in de praktijk. Met inspirerende voorbeelden voor integratie en interviews met vluchtelingen en professionals. De film maakt duidelijk wat vernieuwend is aan deze aanpak. Deze film maakt deel uit van een project met meerdere documentaires die op 1 maart openbaar is gemaakt tijdens een première in theater Tuschinski in Amsterdam. U kunt deze en de andere documentaires zien op: www.statushoudersinbeeld.nl

In 2018 en de jaren daarna willen de gemeenten de nadruk leggen op het leren van de Nederlandse taal en zoveel mogelijk verkrijgen van betaald werk. De ervaring leert dat parallelle trajecten van taal en werk de beste mogelijkheden bieden om de integratie te bevorderen. Het nieuwe kabinet wil de regie op inburgering bij de gemeenten neerleggen, waardoor de gemeente juist deze geïntegreerde trajecten van taal en werk goed kunnen organiseren en inzetten. De 16 gemeenten willen de komende jaren hun samenwerking op integratie intensiveren en de regie op inburgering en het realiseren van betaald werk voor statushouders oppakken als belangrijkste prioriteit.
Wethouder Jan Vlaar : “In Montfoort begeleidt Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten elke vluchteling die onze gemeente binnenkomt. Elk gezin, dan wel alleenstaande, wordt gekoppeld aan één maatschappelijk begeleider, die het hele traject hiervoor verantwoordelijk blijft. Daarnaast worden vluchtelingen gekoppeld aan taalmaatjes. Zij oefenen, heel basic met de gezinnen de taal van alle dag. Dit gebeurt naast de inburgeringscursus die elke vluchteling verplicht moet volgen en waarin de taal natuurlijk ook veel aandacht krijgt. Op deze manier creëren we een uitwisseling tussen vluchtelingen en bewoners en zoeken we aansluiting bij bestaande initiatieven in onze gemeente. “

* Deelnemende gemeenten:
Op 18 januari 2017 is over deze aanpak een bestuursovereenkomst afgesloten met 16 Utrechtse gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater.

PvdA wil verbod op verkoop sociale woningen

Vandaag in de Volkskrant. PvdA wil een verbod op het verder inkrimpen van de sociale huurwoningenvoorraad. Vandaag dient de PvdA samen met GroenLinks en de SP een initiatiefvoorstel in dat gemeenten en woningcorporaties dwingt om het aantal sociale woningen met een huur van hoogstens € 710 ten minste op peil te houden. Het initiatiefvoorstel moet voorkomen dat de komende jaren honderdduizenden sociale huurwoningen verdwijnen, doordat gemeenten liever voor lucratievere duurdere huisvesting kiezen.

Terwijl de PvdA en andere linkse partijen meer sociale huurwoningen wil, leggen partijen als VVD, D66 en CDA vaker de prioriteit bij het bouwen van extra woningen met hure boven de € 710. Daarmee willen ze mensen met middeninkomens tegemoetkomen. Dat soort woningen moet gebouwd worden door marktpartijen en niet door woningcorporaties. Fixatie op de middeninkomens zal ten koste gaan van de lagere inkomens.

De initiatiefwet komt neer op een aanpassing van de woningwet de in 2015 door Rutte II is ingevoerd. Toen werden bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten. Die moeten nu jaarlijks afspraken maken met de woningcorporaties en de landelijke overheid heeft daarover weinig meer te zeggen. Wanneer er één sociale huurwoning verdwijnt door verkoop of sloop, moet er op zijn minst één voor terugkomen.

Terwijl de vraag naar sociale huurwoningen is toegenomen de afgelopen jaren, is het aanbod juist afgenomen. Woningcorporaties wijzen op de verhuurdersheffing van € 1,7 miljard die ze jaarlijks moeten afdragen aan de overheid. Ander probleem is dat gemeenten onvoldoende locaties vrijgemaken voor sociale woningbouw, omdat duurdere woningen meer opleveren voor de gemeentebegroting.

IJsselsteins College gevallen op UW Samenwerking

Politiek rumoer in IJsselsteinse Raad

Het is u vast niet ontgaan dat er enige politieke polemiek is ontstaan na het opstappen van wethouder Vincent van den Berg. Dit allemaal op het dossier van UW Samenwerking. In februari na het opstappen van wethouder Huib Veldhuijsen hebben wij als PvdA een motie van wantrouwen ingediend, tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september kwam dezelfde kwestie in alle hevigheid weer terug. Dit met ernstige gevolgen.

PvdA dient met LDIJ en VVD motie van wantrouwen in

Omdat de PvdA heeft het opstappen van wethouder Vincent van den Berg (CDA) als onvrijwillig bestempeld en de afgelopen maanden wederom afspraken niet zijn nagekomen door het nog zittende College, wisten de partijen LDIJ, VVD en de PvdA elkaar te vinden in de noodzakelijkheid voor het opnieuw indienen van een motie van wantrouwen. Voor een meerderheid was steun van het CDA nodig. Onder moeilijke omstandigheden heeft ook het CDA gekozen voor het steunen van de motie.

Het College, doordrongen van het CDA-besluit, achtte het nodig bij aanvang van de Raad een verklaring af te leggen en mede te delen hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Dat is uiteraard hun goed recht, maar de manier waarop zij zich in hun persoonlijke verklaringen vervolgens uitten naar de Raad, was schandalig en voor IJsselstein onwaardig. Ik was genoodzaakt de raadszaal even te verlaten, zo erg was het. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen via de site van de Gemeente IJsselstein de vergadering beluisteren.

Enfin, zonder de wethouders en na wat schorsingen heeft de Raad haar aangepaste agenda kunnen afmaken. Uiteindelijk kwam het toch van het indienen van de voorgenomen motie, gericht tegen het college van Burgemeester en Wethouders, in meerderheid aangenomen door LDIJ,VVD, CDA en PvdA.

Hoe nu verder?

Inmiddels is bekend dat D66, de grootste partij, haar formerende rol heeft belegd bij de LDIJ. Zij zijn immers de tweede partij in onze gemeente na D66. Uiteraard hebben de partijen LDIJ, VVD en PvdA voorafgaand aan de raadsvergadering intensief overleg gehad over de gevolgen van de motie en de situatie waarin politiek IJsselstein zou belanden.
De drie partijen streven naar een zakencollege dat stuurt op dossiers die prioriteit hebben, het is de bedoeling dat dit zakencollege voor 5 oktober aanstaande gepresenteerd kan worden.
Onderling hebben partijen ook afgesproken dat de voor te dragen wethouders geen partijpolitiek nastreven, dus met andere woorden neutraal zullen opereren met het oog op wat het beste is voor IJsselstein.

Vertrouwen in de toekomst

Al met al een zeer intensieve periode maar wij verwachten dat de PvdA met haar standvastige koers alleen maar sterker uit deze raadsperiode zal komen.