Fractievoorzitter

Jeanette de Neijs

Raadslid, fractievoorzitter

Voorzitter,
De PvdA wil graag een korte reactie geven op de door partijen overeengekomen bestuursovereenkomst –bestaande uit het bestuursakkoord en het beleidsakkoord- , dat de uitdagende titel “de drempel laag, de lat hoog” heeft meegekregen.
Tijdens de 1e openbare bijeenkomst inzake de  coalitieonderhandelingen van 31 maart jongstleden werd uitleg gegeven over de marsroute naar een nieuw college en werd er gesproken over een bestuursakkoord en beleidsakkoord.
Onze eerste reactie op het voorgelegde bestuursakkoord was de vraag of wij als raad onze omgangsvormen dienen vast te leggen in een dergelijk stuk. De tweede reactie was de vraag, gaan wij dan niet voldoende respectvol met elkaar om? Kortom is dit niet een vorm van symboolpolitiek?

Tevens was voor ons de vraag actueel of je je als partij die geen deel uitmaakt van de coalitie politiek vastlegt bij de ondertekening van dit document. Volgens de PvdA is het antwoord hierop ontkennend.
Daarnaast is het de vraag wat voor signaal je als partij afgeeft door het bestuursakkoord niet te ondertekenen? Met name op het gebied van betrokkenheid, communicatie , werkwijze en omgangsvormen, zoals verwoord in het akkoord.
De PvdA is van mening dat wij respectvol met elkaar dienen om te gaan. Door dit op papier vast te leggen werkt dit versterkend voor jezelf, en kan je elkaar hierin ook scherp houden.
De acceptatie van de door de PvdA gewenste aanpassing op het bestuursakkoord, namelijk dat gemeente- en clusterleden óók buiten de raadszaal respectvol met elkaar dienen om te gaan, geeft voor ons een duidelijke meerwaarde aan het bestuursakkoord. De PvdA vind het dan ook jammer dat een tweetal partijen, namelijk de LDIJ en de SP, het bestuursakkoord niet hebben ondertekend. Wij zouden het op prijs stellen de argumenten hiervoor van beide partijen te mogen vernemen.
Daarnaast vindt de PvdA het een wijs besluit van de coalitiepartijen om op ons verzoek, ook een aanpassing te hebben gedaan op het aantal FTE t.a.v. de wethouders.
Voorzitter,
Het verzoek van de D’66 tijdens de eerste openbare coalitieonderhandelingen om aan de politieke partijen beleidsaccenten te vragen en op te laten nemen in het beleidsakkoord heeft de PvdA niet ingewilligd.
De PvdA is van mening dat dit puur een aangelegenheid is van het college en wij ons derhalve niet committeren aan het beleidsakkoord.

 

In dit kader hebben wij ook goede notitie genomen van de door de D’66 uitgesproken intentie dat de politieke scheidslijn oppositie versus coalitie niet scherp gesteld zou worden aangaande voorstellen die ingebracht worden door met name de oppositiepartijen. De PvdA is benieuwd of deze  intentieverklaring een uitvoering krijgt de komende vier jaar.
De PvdA is nog wel nieuwsgierig in hoeverre de CU invulling heeft gegeven aan de totstandkoming van het beleidsakkoord.
Ten aanzien van het beleidsakkoord willen wij het volgende opmerken.
Op hoofdlijnen gaat het document verder op de door het vorige college ingeslagen weg: sober en doelmatig. Een aantal punten willen we graag hieruit lichten.

In de inleiding onder kop 1.1. wordt gesproken over het creëren van een financiële buffer om de financiële risico’s op te vangen die gepaard gaan met de drie decentralisaties. De PvdA is nieuwsgierig waar deze buffer vandaan gaat komen, en is benieuwd naar de hoogte van deze buffer. De PvdA heeft in de vorige raadsperiode regelmatig haar zorg hierover uitgesproken en de wens geuit om tot een dergelijke buffer te komen. Het vorige college vond een dergelijke buffer echter niet noodzakelijk.
Onder de derde bullet in de inleiding staat: “we zien voor het college een duidelijke rol weggelegd als regisseur”. Dit vraagt, volgens de PvdA, om een actieve houding van zowel college als ambtelijke organisatie. Wij vragen ons af in welke mate de organisatie, zowel qua mankracht als kennis, nog toegerust is om deze rol goed te kunnen vervullen. Immers steeds meer zaken worden op afstand gezet en we vragen ons af waar de kennis op specifiek inhoudelijke zaken is geborgd.
Een filmregisseur is actief bezig met het script van zijn film. De PvdA heeft het gevoel dat de gemeente de laatste jaren wel het script heeft geschreven maar het prettig vond om zich niet te bemoeien met de invulling en vertaling naar het eindresultaat.
De PvdA is van mening dat dit de komende tijd absoluut beter moet, al vragen wij ons wel af of de gemeente hiervoor nog de benodigde middelen heeft.
De komende jaren zal de PvdA zich inzetten op wonen, zorg en werk en inkomen. Ook hebben wij de afgelopen vier jaar regelmatig extra aandacht gevraagd en onze zorgen gedeeld op het gebied van ICT en privacy. Dit zal de komende vier jaar niet anders zijn.
Het onderwerp Volkshuisvesting zoals in het beleidsakkoord vermeld, zullen wij kritisch volgen. Een woonvisie is prachtig, daaraan beleid koppelen is interessanter. Bouwen voor doelgroepen is nobel, maar zonder de ruimte vanuit de rode contouren op te willen rekken, schier onmogelijk. Dat er 0pnieuw gekeken gaat worden om de sportparken naar het buitengebied te verplaatsen is een zeer  kostbare aangelegenheid. Beperkte woningbouw is derhalve mogelijk goedkoper.
Bij het sociale domein wordt gesteld dat er niemand tussen wal en schip mag geraken. De gemeente moet daarom voor het noodzakelijke financiële vangnet zorgen. De PvdA vindt dit zeer belangrijk en zal het college kritisch volgen om deze doelstelling ook waar te maken.
Voorzitter, gelet op de tijd, zal de PvdA nu niet verder ingaan op de vele nog onbenoemde punten en zaken. De komende vier jaar is hier nog tijd genoeg voor.

 

Voorzitter,
Afrondend. De drempel laag, de lat hoog!
Een ambitieus streven en er spreekt de verwachting uit dat het beter en vooral leuker wordt voor iedereen! Toch een kanttekening hierbij: een drempel kan zo laag zijn dat mensen hem niet zien en er over struikelen en een lat kan zo hoog liggen, dat mensen er niet meer over kunnen springen.
De PvdA wenst het college alle wijsheid toe om de drempel en de lat de komende vier jaar op de juiste  hoogte te leggen.

Jeanette de Neijs

 

Jeanette de Neijs, foto: Reggie Kuster

Jeanette de Neijs,
foto: Reggie Kuster