Uit de Raad van donderdag 8 november 2018

Donderdag 8 november is de programmabegroting 2019 vastgesteld. Er werd een (net aan) sluitende begroting en meerjarenraming voorgelegd.

Geen geld voor verkiezingsbeloftes collegepartijen

De voorgestelde begroting 2019 maakt duidelijk dat er weinig tot geen ruimte is voor nieuw beleid. Dat is collegepartijen LDIJ en VVD ook duidelijk en de voor de verkiezingen gedane beloftes met betrekking tot het afschaffen van de hondenbelasting en goedkoop parkeren worden dan ook niet waargemaakt.

Motie middelen armoedebestrijding

Bij de behandeling van de programmabegroting 2019 is een PvdA-amendement aangenomen met betrekking tot middelen die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering voor bestrijding van schulden en armoede. Deze middelen zijn via de uitwerking van circulaires van het gemeentefonds in de begroting hier specifiek voor geraamd en hier wordt ook al grotendeels uitvoering aan gegeven.

Zowel de decentralisatie-uitkering Schulden en armoede van het Rijk ten bedrage van € 29.733 voor 2019 en € 29.733 voor 2020 als de decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen van het Rijk ten bedrage van € 142.987 voor 2019 en verder zullen expliciet in de programmabegroting 2019 IJsselstein worden opgenomen bij programma 5 Inkomen, Jeugd en WMO.

Eerder al is in de raad afgesproken dat deze gelden uitsluitend voor de doelgroep zullen worden aangewend. Controle door de raad op een juiste besteding wordt zo eenvoudiger.

Algemene reserve en factor weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve en de reserve decentralisaties. De ontwikkeling van de algemene reserve is ten opzichte van de programmabegroting 2019 veranderd door een bijstelling van de afwikkeling van het verwachte resultaat per boekjaar vanwege de septembercirculaire. Bij ongewijzigd beleid zal het weerstandsvermogen verder verslechteren van 1,55  in 2019 naar 1,37 in 2022.