Wmo en Participatiewet

Cliëntondersteuning is nog te onbekend in IJsselstein. Het is daarom belangrijk om de mogelijkheid van cliëntondersteuning via zo veel mogelijk kanalen en momenten onder de aandacht van de bevolking te brengen. Cliëntondersteuning moet naar de mening van de PvdA onafhankelijk zijn van besluitvorming en levering van maatwerkvoorzieningen en gezien worden als hulpmiddel om maximaal in te kunnen spelen op hetgeen werkelijk voor inwoners van betekenis is bij hun deelname aan de samenleving.

Artikel 1.1.1. van de WMO 2015 definieert cliëntondersteuning als:
“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.” Hiermee is in één wet de cliëntondersteuning voor het gehele sociale domein (dus ook voor de Jeugdwet en de Participatiewet) en andere levensgebieden (zoals schuldhulpverlening, wonen, werk en inkomen) geregeld. Als ook de toeleiding tot de zorg uit aangrenzende domeinen (zoals de medische zorg (ZvW) en Langdurige zorg (Wlz).

Cliëntondersteuning is een belangrijk onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden, in de vorm van een gratis algemene voorziening.

In de memorie van toelichting op de Wet Wmo staat dat onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt dat de inwoner erop moet kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die geboden wordt om de inwoner bij te staan tijdens de besluitvorming over de toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget volledig onafhankelijk is van het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt om een inwoner wel of niet een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget toe te kennen.

Deze onafhankelijkheid kunnen de gemeenten borgen door de onafhankelijke cliëntondersteuning organisatorisch los te zetten van de gemeentelijke toegang en/of van aanbieders van zorg en ondersteuning. Bij deze organisatie is het wel van belang dat korte lijnen en afstemming met de gemeentelijke toegang goed worden georganiseerd, zodat beide partijen op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, knel- en verbeterpunten. Verder kunnen gemeenten de onafhankelijkheid als voorwaarde opnemen in de subsidie en/of inkoopvoorwaarden.

De PvdA is van mening dat onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner het beste wordt geborgd door:
– de functie te beleggen bij een organisatie die los staat van de besluitvorming en levering van maatwerkvoorzieningen;
– de onafhankelijkheid als eis op te nemen in de subsidie of inkoopvoorwaarden;
– het monitoren van de beleving van inwoners en hier op in te spelen.