Wijkleerbedrijf IJsselstein

Wijkleerbedrijf IJsselstein is een samenwerking tussen de gemeente IJsselstein, Zorgplatform-Geranós, woon- en zorgcentrum Ewoud, Stichting Pulse, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland. Het Wijkleerbedrijf IJsselstein is gevestigd in woon- en zorgcentrum Ewoud, van waaruit deelnemers zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie vanuit WMO of zorgverzekeraar is. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van twee jaar die in 2017 wordt geëvalueerd. Door gemotiveerde mensen met een Wwb – andere doelgroepen zijn ook denkbaar – in te laten stromen in de opleiding verwacht het college een positief effect ten aanzien van de aanspraak op uitkering en re-integratiemiddelen na uitstroom uit de opleiding. Ook structureel dure dagbesteding probeert het college te vermijden.

PvdA vraagt het cluster Samenleving het college op te roepen te onderschrijven dat voorkomen dient te worden dat “de tegenprestatie” van de Participatiewet wordt gebruikt als een mogelijkheid om bezuinigingen op te vangen door baanlozen onbetaald aan het werk te zetten op plekken waar vroeger nog betaalde krachten werkzaam waren.

In de Participatiewet is geregeld dat participatieplaatsen niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Maar de spelregels voor verdringing zijn niet altijd duidelijk en gratis handen zijn verleidelijk om zo het financiële plaatje van de gemeente rond te krijgen. Als eerste gemeenten in Nederland hebben Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland met vakbond FNV het Verdringingsprotocol getekend. Hier staan afspraken in om verdringing en werken zonder loon te voorkomen.  

PvdA stelt zich op het standpunt dat vrijwilligers in bepaalde omstandigheden betaalde krachten kunnen vervangen, net zoals vrijwilligers vervangen kunnen worden door betaalde krachten. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer vrijwilligers betaalde krachten gaan vervangen:

  1. Het vrijwilligerswerk is echt vrijwillig.
  2. De vrijwilliger heeft een intrinsieke motivatie om het werk te doen en zich achter de doelstelling van de organisatie of het project te scharen.
  3. De organisatie zorgt voor een goed vrijwilligersbeleid.
  4. De organisatie zorgt voor deskundigheidsbevordering.
  5. De organisatie zorgt voor een veilige omgeving en goede afspraken over de verantwoordelijkheden.
  6. De organisatie is geen profit-organisatie, maar werkt zonder winstoogmerk.
  7. De rolverdeling tussen eventuele beroepskrachten en vrijwilligers is duidelijk en in de praktijk ook evenwichtig. Iedereen weet wat hij moet doen en er is onderling respect. Zo kan het zijn dat de beroepskracht er juist is om de vrijwilligers te ondersteunen in plaats van andersom.
  8. De grenzen aan wat een vrijwilliger mag doen (bijvoorbeeld in de zorg) veranderen, maar verdienen elke keer weer discussie en heldere afspraken.