Standpunten

Zoeken

Beschut werken in IJsselstein

Met de SER zijn PvdA en PvdA van mening dat de krimp van SW-bedrijven kan worden opgevangen door het SW-bedrijf nieuwe opdrachten te geven voor het bieden van diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals van de banenafspraak en de Participatiewet, alsmede het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werk. Het opbouwen van de beoogde aantallen nieuw beschut werk is in alle gevallen een belangrijke randvoorwaarde voor de levensvatbaarheid van SW-bedrijven. Het blijven benutten van de bestaande, kwalitatief goede, infrastructuur van SW-bedrijven moet wel hand in hand gaan met een voortvarende ontwikkeling van de SW-bedrijven naar de ‘sociale werkvoorziening nieuwe stijl’.

Lees verder

Reactie Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014

De PvdA wil graag een korte reactie geven op de door partijen overeengekomen bestuursovereenkomst –bestaande uit het bestuursakkoord en het beleidsakkoord- , dat de uitdagende titel “de drempel laag, de lat hoog” heeft meegekregen. (Volledige tekst onder deze link)

Lees verder

Wijkgericht werken

Sterke wijken richten zich niet in de eerste plaats op tekortkomingen, behoeftes of problemen. Ze richten zich op de middelen die hun wel ter beschikking staan, met name de capaciteiten en vaardigheden van de wijkbewoners. Met problemen en behoeftes kun je geen verbeteringen tot stand brengen. Menselijk kapitaal en middelen zijn de bouwstenen voor een sterke wijk en een betere toekomst.

Lees verder

Wijkleerbedrijf IJsselstein

Wijkleerbedrijf IJsselstein is een samenwerking tussen de gemeente IJsselstein, Zorgplatform-Geranós, woon- en zorgcentrum Ewoud, Stichting Pulse, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland. Het Wijkleerbedrijf IJsselstein is gevestigd in woon- en zorgcentrum Ewoud, van waaruit deelnemers zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor geen indicatie vanuit WMO of zorgverzekeraar is. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van twee jaar die in 2017 wordt geëvalueerd. Door gemotiveerde mensen met een Wwb – andere doelgroepen zijn ook denkbaar – in te laten stromen in de opleiding verwacht het college een positief effect ten aanzien van de aanspraak op uitkering en re-integratiemiddelen na uitstroom uit de opleiding. Ook structureel dure dagbesteding probeert het college te vermijden.

Lees verder

Wmo en Participatiewet

Cliëntondersteuning is nog te onbekend in IJsselstein. Het is daarom belangrijk om de mogelijkheid van cliëntondersteuning via zo veel mogelijk kanalen en momenten onder de aandacht van de bevolking te brengen. Cliëntondersteuning moet naar de mening van de PvdA onafhankelijk zijn van besluitvorming en levering van maatwerkvoorzieningen en gezien worden als hulpmiddel om maximaal in te kunnen spelen op hetgeen werkelijk voor inwoners van betekenis is bij hun deelname aan de samenleving.

Lees verder