Raadvergadering December 2019

Door Paul Nieveen van Dijkum op 26 januari 2020

De laatste raadsvergadering van het jaar stond in het teken van personele wisselingen. Voor de LDIJ werd de heer Lemstra (Cor) beëdigd als tijdelijk raadslid. GroenLinks raadslid de heer Lappee (Hans) nam afscheid van de raad na 25 jaar in de IJsselsteinse politiek actief te zijn geweest. Afwisselend als raadslid en wethouder. In april 2020 zal de heer Lappee nog eenmaal terugkeren om het lintje dat voor hem is aangevraagd in ontvangst te komen nemen. De heer van Well (Joop) werd beëdigd als nieuw raadslid voor GroenLinks.

Van de bespreekstukken ging de meeste aandacht naar vaststellen van de nieuwe koers Sociaal Domein 2020-2022. Raadsbreed complimenten voor het gevolgde participatietraject met inwoners, maatschappelijke partners en professionals en de inzet van de beleidsambtenaren op dit dossier. Het heeft geresulteerd in een heldere beschrijving van de visie, de ambities en de ontwikkelopgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Voorkomen, Dichtbij, Samen en Verantwoordelijkheid zijn de bouwstenen en leidende principes voor gemeentelijk beleid en uitvoering in de praktijk. In de praktijk moet tenslotte het verschil worden gemaakt. De raad zal de uitvoerings- en deelplannen volgen, toetsen en waar nodig bijstellen.

In een inclusieve samenleving is er ruimte voor eenieder om actief te participeren en valt niemand “buiten de boot”. Voor IJsselstein is het een belangrijke ambitie om een inclusieve samenleving waarin inwoners actief participeren, te borgen. SDIJ en PvdA wilden deze ambitie met een amendement nog eens benadrukken maar vonden hiervoor geen meerderheid in de raad. Het koersdocument 2020-2022 biedt de gemeentelijke visie en strategie voor een leefbare en karaktervolle stad waar iedereen mee kan doen.

De laatste raadsvergadering van het jaar mocht zich verheugen in een volle publieke tribune. Natuurlijk vanwege de aangekondigde personele wisselingen, maar ook op de tribune zaten de deelnemers aan de cursus Politiek Actief. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente of misschien interesse heeft om politiek actief te worden. Verheugend om de belangstelling hiervoor te zien.
Afsluitend maak ik van de gelegenheid gebruik u allen een hele fijne kerst te wensen en een voorspoedig nieuwjaar.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum