Raadsvergadering april 2020

1 mei 2020

Op 16 april heeft de gemeenteraad zich digitaal gebogen over de kadernotavoorstellen 2021.

Alle partijen zijn in de gelegenheid geweest voorstellen in te dienen om in aanvulling of afwijking van het collegeprogramma bestaand beleid uit te stellen of af te schaffen en nieuw beleid op te pakken.
Van de negen ingediende voorstellen kwamen er vijf van de PvdA. Van het college kwam het voorstel de hondenbelasting af te schaffen, een belofte uit het verkiezingsprogramma van LDIJ en VVD.

Dit keer ging de discussie over woningbouw, hondenbelasting en mogelijk invoeren van voor IJsselstein nieuwe belastingen. De financiële ruimte voor nieuw beleid is klein. Daarbij moet ook
rekening worden gehouden met ontwikkelingen in het beleid van het rijk. Dat staat te lezen in de begeleidende kaderbrief van het college. De gevolgen van de coronacrisis zijn daar nog niet in meegenomen.

Het ziet er naar uit dat het afschaffen van de hondenbelasting niet zonder meer doorgang kan vinden. In deze financieel moeilijke tijden vinden PvdA met een aantal andere oppositiepartijen het niet gewenst deze opbrengsten te schrappen terwijl er nog wel kosten gemaakt blijven worden op dit dossier. En het college heeft geen meerderheid in de raad.

Vanwege de financiën heeft de PvdA twee voorstellen ingebracht die voor extra inkomsten voor de gemeente kunnen zorgen, toeristenbelasting en precariobelasting.

Toerisme en verblijf groeien in IJsselstein. Dit betekent dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten. De PvdA-fractie vindt het niet rechtvaardig dat alleen de inwoners van IJsselstein hier belasting voor afdragen. Door invoering van een toeristenbelasting dragen met ingang van 1 januari 2021 ook ‘bezoekers’ bij.

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. Openbare gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is, die bestemd is voor algemeen gebruik en waarbij iedereen belang kan hebben. Er wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten die moeten worden onderhouden. De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. De opbrengst kan de gemeente geheel of gedeeltelijk ten goede laten komen aan ondernemend IJsselstein. Bijvoorbeeld in plaats van de huidige subsidie stadsmarketing.

De PvdA-fractie wil de verhuur van vrijkomende agrarische bebouwing in IJsselstein makkelijker maken. In de Wabo is op 1 januari 2013 artikel 1.1a ingevoerd. Op grond van deze bepaling kan het gemeentebestuur bepalen dat een bedrijfswoning behorend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrarische bestemming, door een derde (een burger) mag worden bewoond. Nu staan maar al te vaak bestemmingsplannen en verordeningen in de weg.

De PvdA wil versneld een strategisch plan opstellen voor de huisvesting van het onderwijs in de gemeente en de resultaten verwerken in een scholenplan waarin op de korte en lange-termijn zichtbaar is waar scholen gevestigde zullen zijn, waar nieuwbouw of groot onderhoud zal plaatsvinden. De PvdA-fractie wil zichtbaar maken hoe zo efficiënt mogelijk leegstand bij scholen kan worden tegengegaan en waar door herschikking ruimte kan worden gevonden voor binnenstedelijke woningbouw. De terugloop in leerlingenaantallen in het basisonderwijs tot 2022 wordt geschat op 15% tot meer dan 18%. Op de circa 3000 leerlingen in het basisonderwijs in IJsselstein heb je het dan al snel over meer dan 500 leerlingen ofwel meer dan lege 10 klassen.

De al dan niet aangepaste voorstellen worden de komende weken doorgerekend en voorzien van een advies van het College. Op 4 juni wordt de complete Kadernota – met daarin ook de voorstellen van het College – aan de raadscommissies aangeboden. In de raadsvergadering van 2 juli 2020 wordt de Kadernota vastgesteld.

Waar ben je naar op zoek?