Raadsvergadering 9 juli 2020

Door Paul Nieveen van Dijkum op 10 juli 2020

Raadsvergadering 9 juli – voortzetting van de raadsvergadering van 2 juli 2020

De raadsvergadering van 2 juli liep zo uit, dat we besloten de reservedatum 9 juli te gebruiken om da agenda af te werken. De vergadering werd op 2 juli geschorst en op 9 juli weer geopend.

In de vergadering van 2 juli werd besloten de hondenbelasting niet af te schaffen omdat de hiermee de kosten van het hondenbeleid zoals de uitlaatveldjes en het opruimen van de hondenpoep en het toezicht worden betaald. Schaf je de hondenbelasting af, dan blijven de kosten. Sinds 2017 is de hondenbelasting een doelbelasting, dat wil zeggen dat er zoveel belasting geheven wordt als nodig is om de kosten te dekken.

Ook hebben we op 2 juli bij het behandelen van de kadernota 2021 binnengehaald dat IJsselstein toeristenbelasting gaat heffen met ingang van 2021. Dit is een heffing die de inwoners van IJsselstein zelf niet raakt omdat toeristenbelasting alleen voor niet-ingezetenen geldt.

Van de 9 voorstellen voor de kadernota 2021 kwamen er 5 van de PvdA en drie daarvan worden opgenomen in de begroting voor 2021. Best een goed resultaat. In programma 1 Bestuur en Organisatie ging het om voorstel 7  invoeren van de toeristenbelasting voor het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Binnen programma 3 Wonen en Ruimte voorstel 15  een impuls aan  het woningbouwprogramma betaalbare woningen. Binnen programma 4 Onderwijs, Sport en Cultuur voorstel 18 versneld actualiseren van het IHP, de huisvestingsplannen voor scholen in IJsselstein, om effectief leegstand tegen te gaan en mogelijk binnenstedelijk kansen voor woningbouw te realiseren.

In de voortgezette vergadering stond er een PvdA- amendement op het raadsvoorstel Propositie IJsselstein Vitaal op de agenda voor het versneld realiseren van 150 tijdelijke woningen op drie verschillende locaties in IJsselstein. We hebben dit jaar hemel en aarde bewogen om de oppositiepartijen in de raad op één lijn te krijgen, maar het is net niet gelukt. Het amendement werd met 12-11 verworpen doordat naast de coalitiepartijen LDIJ en VVD van de oppositie de Christenunie tegen het amendement stemde om voor de PvdA onbegrijpelijke redenen.  Ongelooflijk jammer dat het weer niet lukte om beweging te krijgen in dit dossier. Als de Christenunie al goede argumenten had, dan hebben we die niet gehoord.  De woningzoekenden in IJsselstein, jong en oud, zijn hiervan de dupe.

De wethouder wil zich richten op permanente woningbouw en dat is prima, maar daar gaat al gauw 7-10 jaar mee heen en zo lang kunnen de woningzoekenden niet wachten. Tijdelijke woningen kunnen voorzien in verlichting van de druk op de woningmarkt en voor de PvdA is het onbegrijpelijk dat het college en coalitiepartijen de urgentie hiervan niet, althans onvoldoende inzien om er iets aan de willen doen.

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum

Waar ben je naar op zoek?