Zijn de inwoners van IJsselsein veilig?

Door Tiemen van der Worp op 22 januari 2020

Zijn de inwoners van IJsselstein veilig?

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 16 januari jl. werd deze vraag bij de behandeling van een door de PvdA geagendeerd thema gesteld door D66.

Een goede vraag, een relevante vraag. En een vraag die twee verschillende antwoorden opleverde. Namelijk een stellig Ja van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en een uitleg waarom dat niet te garanderen is door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Maar voordat we de diepte kiezen en het misschien wat te technisch wordt is het goed om even de context te schetsen waarin deze vraag gesteld werd en waarom de PvdA iets geagendeerd heeft over milieu- en explosieveiligheid in relatie tot toezicht en preventie:

1. Al in eerder commissievergaderingen hebben wij over het onderwerp Explosieveiligheid in onze Gemeente gesproken. Dit omdat uit stukken van de VRU bleek dat men wel nadacht over de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak maar dat er in de plannen geen aandacht was voor het thema Explosiegevaar bij bedrijven (chemische en stof explosies).

2. Ook met de burgemeester is hier in een persoonlijk gesprek op 11 februari 2019 verder op ingegaan. Uiteindelijk is besloten dat de Burgemeester samen met een aantal ambtenaren de zorgen binnen de VRU op informele wijze zouden delen. Er is daarbij ook een aantal keren een praktische suggestie gedaan hoe de Gemeente IJsselstein dit onderwerp zelf zou kunnen inventariseren en welke eventuele vervolgstappen er mogelijk zouden zijn.

3. Omdat verdere terugkoppeling uitbleef heeft de PvdA in september 2019 technische vragen gesteld.

4. Deze zijn daarbij in een breder perspectief opgenomen omdat ook bijlage 15.2 uit Raadsinformatiebrief van de Commissie Bestuur met de titel JAARVERSLAG 2018 & UITVOERINGSPROGRAMMA VTH 2019 een voor de PvdA aantal zorgelijke ontwikkelingen bevatten met betrekking tot het naleefgedrag van het IJsselsteinse bedrijfsleven.

Daarvan is namelijk geconstateerd dat dit percentage namelijk aanzienlijk lager is dan de Gemeentelijke doelstellingen terwijl er ook te lezen is dat men voornemens is om minder controles te gaan uitoefenen. Dus met andere woorden: het IJsselsteinse bedrijfsleven leeft in minder dan de helft van de gevallen de regels na. En ondanks het feit dat we streven dat 80% naleeft gaan we toch minder controleren……

De beantwoording van deze technische vragen zoals de PvdA die op 17 oktober 2019 heeft ontvangen, en waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er ondanks het lage nalevingsgedrag geen bedrijven beboet zijn, is gebruikt als input voor een zogenaamde oplegnotitie.
Het doel van deze oplegnotitie is om de diverse partijen zich over een aantal concrete vragen uit te laten spreken door middel van debat. Dit zoals gebruikelijk bij een oplegnotitie.

Tot onze verbazing ontvingen wij maandag 13 januari jl. een inhoudelijke reactie van ODRU en VRU op onze oplegnotitie:

  1. De ODRU geeft aan dat de aantallen bedrijven in de oplegnotitie feitelijk onjuist zijn en dat er veel meer gemelde type B bedrijven zijn in IJsselstein. Dat is enerzijds mooi, anderzijds is het natuurlijk licht vervelend om te realiseren dat wij als Commissie en Raadsleden kennelijk niet altijd kunnen vertrouwen op de juistheid van de antwoorden op technische vragen…..
  2. Er wordt wederom bevestigd dat zowel ODRU als VRU geen mandaat hebben om te controleren op naleving de wettelijke eisen inzake PREVENTIEVE Explosieveiligheidsdocumenten. Er wordt verwezen naar de Inspectie SZW die dit zou moeten doen maar waarvan niet bekend is of zij dit doen.
  3. Het formele standpunt van de VRU dat een Explosieveiligheidsdocument minder relevant is voor de brandweer omdat dit document alleen de explosie risico’s in normale omstandigheden dient te behandelen is klinklare onzin. Uit wet- en regelgeving blijkt dat er in dit document namelijk ook rekening gehouden moet worden met andere scenario’s bijvoorbeeld bij calamiteiten. Belangrijker is natuurlijk dat dit standpunt an sich voorbij gaat aan de preventieve taken van de brandweer en VRU

En wat willen wij nu? De PvdA is van mening dat het toezicht door de ODRU op naleving van milieu wet- & regelgeving niet verminderd maar juist geïntensiveerd zou moeten worden. En wij vinden daarbij dat de gemeente zelf verantwoordelijkheid moet nemen op het gebied van explosiegevaar wanneer andere partijen dat niet (hoeven te) doen of preventieve acties nalaten. Zo simpel is het.

Voor bedrijven die zich aan de regels houden is dit immers geen probleem en voor de bedrijven die bewust of onbewust niet naleven is dit een goede stimulans om te verbeteren. En wat de PvdA IJsselstein betreft hoeft hier niet gelijk bij elke overtreding gepind te worden. Waarschuwen mag, verbeteren moet en naleven is een eis!

Tot slot
Bent u als inwoner van IJsselstein veilig? Denkt u dat explosies alleen voorkomen in grootschalige chemische industrie? Dan vergist u zich. Explosies, chemisch en stof, kunnen ontstaan in in tal van bedrijven of werkplekken zoals timmerwerkplaatsen, bakkerijen, graansilo’s, spuitcabines, etc.

En zeker in een dichtbevolkt stadje als IJsselstein met ambachtelijke producenten / industrie veelal in de directe nabijheid van woonwijken en scholen kan je dit niet aan het toeval overlaten. Preventie is noodzakelijk.

Wilt u meer weten over explosiegevaar, het ontstaan en de mogelijke gevolgen, kijk dan eens naar:

Helaas is het lastige materie waarbij de beantwoording van ODRU en VRU de zaken eerder onduidelijk dan duidelijk maakten. Dit heeft er voor gezorgd dat de overige partijen de discussie willen agenderen in de cyclus van juni als het gaat over verbonden partijen als ODRU en VRU.

Wordt vervolgd …

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp

“Als geboren en getogen IJsselsteiner ben ik trots op ons stadje. Het is een mooie plaats om te wonen en samen te leven. Het is van belang dat dit zo blijft, voor iedereen!” Door mijn lokale betrokkenheid weet ik wat er speelt en wat er op ons af gaat komen. Hoe houden we onze stad

Meer over Tiemen van der Worp