Uit de Raad van 11 november 2021

Door Paul Nieveen van Dijkum op 22 november 2021

Op de agenda van de raadsvergadering van 11 november stond de programmabegroting 2022 waarin wel de meicirculaire, maar nog niet de septembercirculaire was verwerkt. Voor het eerst sinds jaren een meerjarige sluitende begroting, maar beleidsarm in zoverre er geen financiële ruimte is voor nieuw beleid. Financieel maakt IJsselstein pas op de plaats. De programmabegroting laat zien en de septembercirculaire bevestigt dat de efficiencykorting op de subsidies een politieke keuze van dit college was en geen financiële noodzaak. Uiteindelijk stemden GroenLinks en de Christenunie tegen de begroting.

Het bespreken van de omgevingsvisie werd ontsierd door een viertal amendementen van de VVD, die veel tijd namen en als enig doel leken te hebben de eigen achterban te plezieren. Na een schorsing werden deze amendementen door de indieners weer ingetrokken.

Een raadsbreed gesteunde motie om de provincie te bewegen de N210 veiliger te maken, werd unaniem aangenomen. Emotionele bijdragen van CDA en VVD, zonder overigens de aangereden tegenligger te vermelden.

Coalitie van LDIJ en VVD blokkeert extra opvang voor asielzoekers met steun van CDA en SDIJ

Die emotionele bijdragen ontbraken bij de motie ingediend door de PvdA en Groenlinks om het college te verzoeken te inventariseren welke mogelijkheden er in IJsselstein zijn om extra noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Steun kregen we van D66 en de ChristenUnie. Tegen de motie stemden LDIJ, VVD, CDA en SDIJ.

Het COA heeft sinds eind augustus 6.677 (peildatum 9 november) extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen. Van de nieuwe locaties is meer dan 80 procent tijdelijk, waarbij de looptijd varieert van vier weken tot zes maanden. Dit levert, gecombineerd met een doorstijgende bezetting, eind november alweer nieuwe druk op de opvang op.

Waarover praten we bij noodopvang?
1. Crisisnoodopvang voor asielzoekers, binnen enkele dagen georganiseerd op locaties die daarvoor niet geschikt zijn. Voor de duur van vier weken voor minimaal tweehonderdvijftig mensen;
2. Noodopvang asielzoekers, binnen enkele weken gerealiseerd en heeft een duur van drie tot zes maanden met een uitloop tot één jaar; en
3. (tijdelijke) opvang statushouders, asielzoekers met een vergunning om vijf jaar in Nederland te verblijven sneller uitgeplaatst naar gemeenten, waardoor er ruimte in de asielzoekerscentra wordt vrijgemaakt.

Het ministerie van BZK heeft €15 mln. Subsidie beschikbaar voor gemeenten die in 2022 (tijdelijke) opvang van statushouders realiseren. De (tijdelijke) opvang van statushouders kan gecombineerd worden met de opvang van andere aandachtgroepen zoals starters, wonen met zorg en jongeren.

Dat het kan laat het college van Vijfherenlanden zien. Het college deed uitvraag bij de lokale vastgoedeigenaren om te inventariseren wat de mogelijkheden waren en dit heeft geresulteerd in 50-80 kleinschalige opvangplekken. Als voorwaarde voor realisatie van de opvang vroeg Vijfherenlanden financiële compensatie.

Maar het college in IJsselstein overweegt een dergelijke uitvraag niet en geeft aan in gesprek te zijn bij de Utrechtse tafels om regionaal een oplossing te zoeken voor de asielzoekersopvang. Op eerdere vragen van de PvdA of de locatie Lagebiezen geschikt zou zijn voor noodopvang is ook ontkennend geantwoord door het college. Teleurstellend dat het college niet eens wil onderzoeken of IJsselstein het COA een aanbod kan doen voor extra opvangplekken en nog teleurstellender dat het de fracties van LDIJ, VVD, CDA en SDIJ op dit dossier ontbreekt aan intermenselijke solidariteit. Draagvlak in IJsselstein is er volgens de PvdA voldoende, dat heeft de crisisopvang in 2015 wel aten zien, waarbij de ontvangst door de IJsselsteinse bevolking hartverwarmend was.

Lees hier de motie

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum