Door Paul Nieveen van Dijkum op 4 november 2016

College wil sociale werkvoorziening anders organiseren

Behoud van passend en betaald werk en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers met een WSW-dienstverband (Wsw-werknemer) tot aan hun pensioen. Dat is ook voor de toekomst verzekerd. Wat op termijn wel gaat veranderen, is de wijze waarop gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening willen gaan organiseren. Na onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zes colleges van B&W voorlopig kiest voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers.

De zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven wordt dan op termijn na een geleidelijke overgangsperiode van naar verwachting twee jaar vervangen door een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel. Dit is – volgens het persbericht van de gezamenlijke colleges – het gevolg van veranderde wetgeving.

Colleges van B&W maakten afgelopen dinsdag 1 november 2016 voorlopige keuzes, die het best passen bij hun locale situatie. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van het sociaal domein, waarbij lokale oplossingen meer ruimte bieden voor de meest passende ondersteuning aan (in dit geval) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De keuzes worden de komende weken voorgelegd aan de adviesraden in de gemeenten. Daarna nemen de colleges een besluit dat zij ter definitieve besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraden (naar verwachting begin 2017).

Paul Nieveen van Dijkum