Climate Planet in Utrecht

18 november 2018

PvdA IJsselstein was aanwezig op bijeenkomst van lokale bestuurders in de wereldbol van Climate Planet in Utrecht. Daar zijn vragen gesteld (zo’n veertig in getal) aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Alle vragen en antwoorden zijn in één document samengevoegd. Dat document is te vinden op Klimaatakkoord.nl.

Om de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te realiseren worden Regionale Energie Strategieën (RES) ingesteld. In totaal zullen er zo’n 30 regio’s komen met elk een eigen Regionale Energie Strategie. Die is  de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord. Die vertaling wordt gemaakt voor alle onderwerpen die op regionaal niveau spelen, dus ook voor duurzame mobiliteit op regionaal niveau.

Het doel van de RES is o.a. een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook brengt de RES regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld en stemt die vraag en aanbod op elkaar af.

Mensen zouden de RES kunnen ervaren als een nieuwe bureaucratische laag. Zo is de RES echter niet bedoeld. Omdat elke regio te maken heeft met een andere situatie en met andere behoeften, is het van belang het nationale Klimaatakkoord niet van bovenaf op te leggen, maar lokale overheden, bedrijven in de regio, maatschappelijke partijen en burgers zelf het voortouw te laten nemen in wat er in hun regio het beste past.

De RESsen zijn echter niet vrijblijvend. Uiteindelijk moeten de doelen van het nationale Klimaatakkoord gehaald worden. Als in de loop van de tijd blijkt dat het te langzaam gaat of dat de regionaal genomen maatregelen bij elkaar het overkoepelende doel niet halen, dan zullen er vanuit het kabinet (meer dwingende) maatregelen genomen worden. Echter, het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is zoveel mogelijk partijen mee te krijgen op alle niveaus. Als iedereen het belang van de maatregelen zelf ziet en daar zelf aan bij wil dragen, dan zijn sancties van bovenaf opgelegd, niet nodig